Osoby zamierzające uruchomić firmę ponoszą koszty przed faktycznym rozpoczęciem działalności. W niektórych przypadkach czas od momentu dokonania pierwszego takiego wydatku do momentu rozpoczęcia działalności może być bardzo długi. Czy podatnik, który zbiera faktury za zakupy towarów, produktów, które posłużą mu do uruchomienia firmy, np. na budowę, remont lub wyposażenie lokalu, maszyny, będzie mógł odliczyć VAT? Sytuacja dotyczy uprawnienia do odliczenia VAT od takich zakupów już po uruchomieniu firmy i złożenia pierwszych deklaracji.

W myśl ogólnych zasad w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: a) z tytułu nabycia towarów i usług, b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

– W zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług będzie możliwe odliczenie VAT od faktur zakupowych. Będą to bowiem zakupy inwestycyjne czynione w celu świadczenia usług opodatkowanych VAT – mówi Artur Oleś, doradca podatkowy w Tax Leader Szymik, Oleś, Kancelaria Doradztwa Podatkowego.

Według niego o ile orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów administracyjnych nie budzi wątpliwości, to z przyczyn praktycznych zalecane jest zarejestrowanie się jako podatnika VAT czynnego z chwilą rozpoczęcia przedsięwzięć inwestycyjnych służących przyszłemu prowadzeniu firmy.

Wtedy też możliwe będzie uzyskanie od sprzedawcy faktur na imię i nazwisko podatnika, co przy ewentualnej kontroli podatkowej prawidłowości rozliczenia podatku naliczonego przez przedsiębiorcę nie powinno budzić wątpliwości ze strony urzędników skarbowych.

Informację o rozpoczęciu wykonywania czynności opodatkowanych VAT-R należy złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej przed dniem pierwszej sprzedaży towarów lub wykonaniem usługi, które są opodatkowane VAT. Druk ten składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Przy tym w przypadku gdy przedsiębiorca zamierza sprzedawać towary lub świadczyć usługi na terenie należącym do właściwości dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to druk VAT-R należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Przedsiębiorcy mogą być zwolnieni podmiotowo z VAT, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży towarów lub świadczenia usług nie przekroczy w roku kwoty 150 tys. zł (w proporcji do okresu prowadzonej działalności)