Pracodawca zobowiązany do poboru składek ZUS od umowy-zlecenia zawartej przez jego pracowników z firmą zewnętrzną może odliczyć je od wynagrodzenia wypłacanego swoim podwładnym.
Obliczając pracownikowi zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), pracodawca może odliczyć od przychodów ze stosunku pracy składki na ubezpieczenie społeczne (składki ZUS) pobrane od przychodów pracownika z tytułu umowy-zlecenia uzyskanych w firmie zewnętrznej. Jest jednak warunek. Takiego potrącenia składek należnych od umowy-zlecenia od wynagrodzenia pracownika pracodawca może dokonać, tylko gdy jest płatnikiem tych składek. Nie ma to zastosowania, gdy składki od umów-zlecenia rozlicza zleceniodawca (firma zewnętrzna), a od umowy o pracę pracodawca.
Takie wnioski można wysnuć z interpretacji wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z maja 2011 r. (nr ILPB1/415-227/11-2/AP). Opisana w niej sytuacja dotyczyła świadczenia usług pielęgniarskich na podstawie umowy-zlecenia na rzecz firmy zewnętrznej przez pracowników podatnika. Całość odbywała się w ten sposób, że podatnik zlecał wykonywanie usług pielęgniarskich firmie zewnętrznej. Ta zaś, do wykonania tych usług zatrudniała pracowników podatnika. Podstawą zatrudnienia pracowników podatnika przez firmę zewnętrzną były umowy-zlecenia. Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz uchwałą SN z 2 września 2009 r. pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy-zlecenia zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne. To zaś daje mu podstawę do tego, by pobrane składki odliczyć (w ramach obowiązków płatnika) od zaliczki pobieranej na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników wypłacanego na podstawie umowy o pracę.