Firma, która pobrała zaległe składki ZUS, powinna uwzględnić je w bieżących rozliczeniach. Nie musi korygować informacji z okresów, których zaległe składki dotyczyły.
W 2009 r. zakład pracy wypłacił pracownikom świadczenia urlopowe, od których pobrano zaliczkę na podatek dochodowy, ale nie odprowadzono składek ZUS, ponieważ zdaniem pracodawcy świadczenie urlopowe wypłacane było na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Po kontroli ZUS okazało się, że zakład zaniżył podstawę wymiaru składek, nie uwzględniając wypłaconych świadczeń urlopowych. Dlatego w 2010 r. skorygowano te wypłaty i potrącono składki ZUS z bieżących wynagrodzeń. Jak skorygować podatek dochodowy od takich wypłat? Czy firma powinna złożyć korekty PIT-4R i PIT-11?
Zakład pracy nie ma obowiązku korekty deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 złożonych za poprzedni rok, ponieważ wykazał w nich dane dotyczące dochodu oraz pobranych zaliczek zgodnie ze stanem faktycznym, jaki miał miejsce w 2009 r. Pracownik również nie ma obowiązku korekty zeznania za ubiegły rok.
Pracodawca w miesiącu, w którym pobierze z wynagrodzenia pracownika zaległe składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków pracownika, powinien odliczyć je od bieżącego dochodu pracownika, natomiast w przypadku składek na ubezpieczenia zdrowotne powinien pomniejszyć bieżącą należną zaliczkę na podatek dochodowy o pobraną zaległą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Ważne!
Jeśli składki ubezpieczeniowe pomniejszyły dochód lub podatek, a następnie zostały podatnikowi zwrócone, będzie on musiał skorygować wcześniejsze rozliczenia
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).