Podatnik, który nie otrzymał nadpłaty PIT w ciągu trzech miesięcy, powinien wyjaśnić przyczynę opóźnienia w urzędzie skarbowym. Jeśli opóźnienie zwrotu nadpłaty nie wynika z winy podatnika, wówczas przysługują mu odsetki za zwłokę naliczane jak od zaległości podatkowych.
Od momentu złożenia rocznego zeznania podatkowego urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty podatku dochodowego.
– W razie nieotrzymania nadpłaty należy upewnić się, czy deklaracja nie zawierała błędów merytorycznych lub czy podatnik nie posiadał zaległości podatkowych – tłumaczy Jarosław Szczerbowski, księgowy w Auxilium.
Jeśli opóźnienie zwrotu nadpłaty nie wynika z winy podatnika, wówczas przysługują mu odsetki za zwłokę naliczane jak od zaległości podatkowych.
– Podatnik, który nie otrzymał zwrotu, powinien skontaktować się z urzędem skarbowym, aby wyjaśnić przyczynę opóźnienia – radzi Jarosław Szczerbowski.
Jeśli kontakt z urzędem skarbowym nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a zwrot należnych środków nadal nie nastąpił, podatnik może dochodzić swoich roszczeń. Zgodnie z art. 141 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) na niezałatwienie sprawy w terminie można złożyć ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia, czyli bezpośrednio do dyrektora izby skarbowej. Gdy to nie przyniesie skutku, podatnik może złożyć skargę do WSA.