Osoba, która zamierza świadczyć usługi nauki pływania lub ratownictwa wodnego, w ramach działalności może rozliczać się na zasadach ogólnych.
Dochody z firmy można rozliczać albo na zasadach ogólnych, tj. płacić podatek według skali podatkowej, albo skorzystać z uproszczonych form płacenia podatku, tj. karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uproszczone rozliczenia nie obejmuje jednak wszystkich działalności.
Jak wyjaśnia Tomasz Dereszewski, specjalista ds. podatków z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz w Bydgoszczy, w przypadku nauki pływania czy ratownictwa wodnego należy zwrócić uwagę na Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU).
Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) odnosi się do tej klasyfikacji. Usługę nauki pływania należy zakwalifikować jako „usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” (PKWiU 85.51.10.0).
Tomasz Dereszewski dodaje, że ryczałtu nie stosuje się do przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Zgodnie natomiast z pozycją nr 48 załącznika ryczałtem nie mogą być opodatkowane „usługi w zakresie edukacji” znajdujące się w dziale 85 PKWiU, z wyłączeniem m.in. usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0). Usługi te będą również wyłączone z opodatkowania kartą podatkową.
Zdaniem Tomasza Dereszewskiego, ustawodawca nie przewidział możliwości rozliczania się z PIT w formie karty dla osób świadczących usługi nauki pływania oraz ratownictwa wodnego, których nie można zaliczyć do usług edukacyjnych w zakresie udzielania lekcji na godziny lub świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, co wynika z wyjaśnień znajdujących się w załączniku nr 3 do ustawy, wskazujących, jakie usługi mogą podlegać opodatkowaniu w formie karty.
Oznacza to, że osoby świadczące takie usługi mogą rozliczać się z podatku dochodowego tylko na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), określonych w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Mogą też wybrać opodatkowanie na zasadach liniowego 19-proc. PIT.