Jeżeli wartość karnetu sportowego jest przychodem pracowników ze stosunku pracy, to wydatek na ten cel powinien się znaleźć w kosztach firmy.
Firma opłaca pracownikom karnety do klubów fitness i wejścia na basen.
– Czy wydatki na zakup takich karnetów można ująć w kosztach – pyta pani Alicja, księgowa z krakowskiej firmy.
Co do zasady, wydatki dotyczące świadczeń na rzecz pracowników finansowane ze środków obrotowych pracodawcy powinny stanowić koszty uzyskania przychodów jako tzw. koszty pracownicze.
W omawianym przypadku – jak wyjaśnia Mariusz Żochowski, doradca podatkowy, starszy konsultant w Deloitte – wartość karnetu stanowi świadczenie w naturze na rzecz pracownika, które jest elementem składowym jego wynagrodzenia. W podobny sposób wypowiadają się niektóre organy podatkowe, niemniej jednak zdarzają się również stanowiska odmienne. W tych negatywnych interpretacjach urzędy argumentują, że tego rodzaju świadczenia stanowią wydatki na cele osobiste pracownika i nie mają związku z osiąganiem przychodów przez pracodawcę.
– Wydaje się, że więcej argumentów przemawia jednak za pierwszym z podejść – stwierdza Mariusz Żochowski.
Ekspert przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) świadczenia w naturze czy też wszelkie inne nieodpłatne świadczenia na rzecz pracownika stanowią dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.
– Wydaje się zatem, że skoro przedmiotowe świadczenie jest z jednej strony przychodem podatkowym ze stosunku pracy dla pracownika, to z drugiej strony powinno ono stanowić koszt podatkowy dla pracodawcy – argumentuje Mariusz Żochowski.
Jego zdaniem odmiennie będzie wyglądało rozliczenie przekazania pracownikom karnetów na zajęcia fitness, jeśli ich zakup byłby finansowany ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W takim przypadku wydatki na zakup karnetów nie będą stanowiły kosztów podatkowych, niemniej jednak, co do zasady, za koszt podatkowy powinien być uznany odpis na ten fundusz.
Mariusz Żochowski wspomina też, że w przypadku świadczeń rzeczowych otrzymanych przez pracownika z ZFŚS, których wartość w danym roku nie przekracza 380 zł, możliwe jest zastosowanie zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy podkreślić jednocześnie, że przekazywanie świadczeń z ZFŚS powinno odbywać się w zgodzie z odpowiednimi przepisami regulującymi działanie funduszu.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).