Rada Ministrów poparła zmianę zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz podatku od dochodów kapitałowych, które spowodują objęcie lokat jednodniowych PIT.
Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przygotowany przez ministra finansów tylko w części dotyczącej zaokrągleń.
Zaaprobowane zmiany będą miały szczególne znaczenie przy ustalaniu podstawy opodatkowania i podatku dla niektórych przychodów z kapitałów objętych 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podatek ten pobiera się m.in. z odsetek od pożyczek oraz odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych np. na rachunku bankowym.
Obecnie obowiązująca ustawa o PIT nie zawiera szczególnych regulacji dotyczących zaokrągleń. W związku z tym stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi końcówki kwot mniejsze niż 50 groszy zaokrągla się w dół, a równe lub wyższe niż 50 groszy zaokrągla się w górę. Takie rozwiązania powodują jednak, że naliczenie (wypłata) skapitalizowanych odsetek w maksymalnej kwocie 2,49 zł nie rodzi obowiązku zapłaty podatku. W efekcie lokata bankowa o wartości do 18 tys. zł (przy założeniu rocznego oprocentowania na poziomie 5 proc.) jest wolna od podatku. Dzięki temu osoby, które ulokowały środki na lokatach z jednodniową kapitalizacją nie płacą w ogóle podatku.
Rząd chce zmienić ten stan rzeczy i zaaprobował propozycję, zgodnie z którą dochody, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o PIT zaokrąglane będą do pełnych groszy w górę. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie od nowego roku.
Ważne!
Zmiana zasad zaokrąglania podatku od dochodów kapitałowych przyniesie budżetowi ok. 380 mln zł rocznie