Zastaw skarbowy umożliwia zaspokojenie roszczeń wierzyciela podatkowego, nawet w gdy przedmiot zastawu nie jest już własnością podatnika.

– Wystarczające jest, aby rzecz (prawo majątkowe) była własnością podatnika w chwili powstania zastawu – mówi Ireneusz Krawczyk, radca prawny i partner w Ożóg i Wspólnicy.

W praktyce pojawiały się wątpliwości, w jaki sposób egzekwować zobowiązania podatkowe z przedmiotu zastawu, gdy w czasie prowadzenia egzekucji w stosunku do podatnika przedmiot zastawu został zbyty i wszedł do majątku innego podmiotu.

Sąd Najwyższy uchwałą z 7 maja 2010 r. (sygn. akt III CZP 20/10) stwierdził, że zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego następuje na podstawie wydanego przeciwko podatnikowi administracyjnego tytułu wykonawczego także wtedy, gdy właścicielem tego przedmiotu nie jest podatnik. Uchwała SN ułatwia organom podatkowym egzekucję zobowiązań podatkowych w przypadku, w którym w majątku podatnika (zobowiązanego) nie ma już składników, na których ustanowiono zastaw. Zdaniem Ireneusza Krawczyka organy podatkowe nie muszą ani wydawać nowych decyzji podatkowych na aktualnego właściciela rzeczy objętych zastawem, ani wszczynać w stosunku do tych osób nowych postępowań egzekucyjnych.

Zobowiązany z tytułu zastawu skarbowego ma liczne możliwości obrony swoich praw. Po pierwsze, może uzyskać wypis z rejestru zastawów skarbowych (ewentualnie centralnego rejestru zastawów skarbowych), aby np. przed nabyciem rzeczy sprawdzić, czy nie jest obciążona ona zastawem.

Po drugie – radzi Ireneusz Krawczyk – osoba kwestionująca zastaw, która uważa się za właściciela rzeczy lub podmiot innych praw, może wystąpić z żądaniem ich wyłączenia spod egzekucji w postępowaniu administracyjnym. W razie nieuwzględnienia tego żądania można wytoczyć powództwo przed sądem powszechnym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego o ich zwolnienie spod egzekucji.

Należy pamiętać, że zastawem skarbowym można zabezpieczyć wszystkie zobowiązania podatkowe, także te, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ważne!

Za wypis z rejestru zastawów skarbowych należy zapłacić 20 zł. Koszt wypisu z centralnego rejestru zastawów skarbowych wynosi 50 zł