Loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu, a organizator oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe, to gry losowe podlegające ustawie hazardowej. Takie loterie często organizują szkoły, parafie czy domy dziecka, dla których spełnienie wszystkich wymogów związanych z uzyskaniem zezwolenia jest znacznym utrudnieniem. Dlatego nowelizacja ustawy hazardowej, którą uchwalił Sejm (przekazana do Senatu), wprowadza ułatwienia dla organizatorów okazjonalnych loterii.

– Obecnie ustawa jednolicie traktuje wszystkie podmioty organizujące loterie fantowe – komentuje dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner.

Jest to o tyle istotne, że dochód z takiej loterii powinien być przeznaczony na cele społecznie użyteczne, w szczególności dobroczynne.

– Z tego względu obecne wymogi prawne w sposób istotny utrudniają organizacje takich loterii przez szkoły, parafie i inne podobne organizacje – wyjaśnia nasz rozmówca.

Zmiany zaproponowane w nowelizacji ograniczą dzisiejsze obostrzenia. Przede wszystkim zmniejszy się kwota opłaty z tytułu udzielenia zezwolenia na przeprowadzenie loterii fantowej, w której wartość puli wygranej nie przekracza wysokości kwoty bazowej, która w 2011 r. wynosi 3394,58 zł.

– Opłata ta zmniejszy się do 1 proc. kwoty bazowej z obecnych 100 proc. lub 50 proc. – wskazuje Krzysztof Biernacki.

Ekspert zwraca również uwagę na zmianę związaną z nadzorem nad taką loterią. Obecnie musi być ona organizowana przy udziale osoby posiadającej świadectwo zawodowe.

– Przy organizacji loterii fantowej, w której suma wygranych nie przekroczy kwoty bazowej, wystarczająca będzie obecność osoby, która oświadczy o posiadanej znajomości ustawy w zakresie loterii fantowych – stwierdza nasz rozmówca.

Ponadto ograniczone zostaną wymogi formalne, jakie powinien spełniać wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii fantowej o niewielkiej puli wygranych. Przykładowo zamiast szczegółowej ekspertyzy losów, potwierdzającej zabezpieczenie przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, wystarczające będzie przedstawienie wzoru losu. Z kolei zaświadczenia o niekaralności czy niezaleganiu z podatkami organizatorów zastąpią oświadczenia.

– Zmiany ułatwią prowadzenie drobnych loterii przez podmioty takie jak szkoły, parafie itp., co może być istotnym elementem integracji lokalnych społeczności – komentuje Krzysztof Biernacki.

Zmiany w tym zakresie wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowych przepisów w Dzienniku Ustaw.