Małe loterie fantowe i gry bingo fantowe mogą być urządzane od połowy lipca na zasadach uproszczonych. Chodzi tu o gry, w których wartość puli wygranych nie przekracza 3394,58 zł (kwota na 2011 rok). Mogą je organizować osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, po dokonaniu zgłoszenia w izbie celnej (brak obowiązku uzyskania zezwolenia). Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia gry. Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo fantowych.

Zgłoszenie małej loterii fantowej lub gry bingo fantowej powinno zawierać też regulamin gry. Regulamin ten nie podlega zatwierdzeniu przez organ Służby Celnej, tak jak w przypadku dużych loterii fantowych i gry bingo fantowych.

– Urządzanie małej loterii fantowej lub gry bingo bez dokonania zgłoszenia podlega karze pieniężnej w wysokości 100 proc. przychodu uzyskanego z urządzanej gry – ostrzega dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy.

Istotnym ułatwieniem dotyczącym organizacji małych loterii fantowych lub gry bingo fantowe jest to, że urządzanie takich gier wolne jest od obowiązku uiszczania opłat, związanych z uzyskiwaniem zezwoleń, czy świadectw zawodowych, które w tym przypadku nie są wymagane.

– Ponadto urządzający małe loterie fantowe i gry bingo fantowe nie muszą uiszczać podatku od gier i składać deklaracji podatkowych – podkreśla Krzysztof Biernacki.

Podmioty takie nie są bowiem podatnikami w rozumieniu art. 71 ust. 1 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

Zgodnie z definicją ustawową podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera.

Pozostałe zasady, uprawnienia, obowiązki i ograniczenia bądź zakazy przewidziane w ustawie o grach hazardowych są w zasadzie analogiczne jak w przypadku urządzania dużych loterii fantowych lub gry bingo fantowe.

Dotyczy to w szczególności obowiązku przeznaczenia dochodu z małych loterii fantowych i gry bingo fantowych na realizację określonych w regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.

W związku z tym dodatkowe obowiązki dla zgłaszającego wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1820). Dotyczą one przede wszystkim dokonania rozliczenia wyników loterii fantowej i gry bingo fantowych.