Dochód w rocznym zeznaniu PIT można pomniejszyć m.in. o przekazane w darowizny.
Przepisy ustawy o PIT przewidują, że odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej niż 6 proc. dochodu.
Co istotne, odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
Szczególnym rodzajem darowizny, którą można uwzględnić w rozliczeniu z fiskusem, jest ulga na krew. Jest to odliczenie skierowane do honorowych dawców krwi. Ulga na krew również jest limitowana. Jednak tu obowiązuje podwójny limit. Po pierwsze odliczenia dokonuje się do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Po drugie ulga na krew jest odliczeniem dokonywanym w ramach przekazywanej darowizny. Czyli odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej niż 6 proc. dochodu.
Podatnikowi bezpłatnie oddającemu krew przysługuje odliczenie w wysokości 130 zł za litr oddanej krwi bądź jej składników.
Gdy podatnik w PIT poza darowizną na krew będzie chciał ująć inne darowizny, np. dla organizacji pożytku publicznego, łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 6 proc. dochodu.
PRZYKŁAD
Jak ulgę na krew wykazać w zeznaniu PIT za 2010 rok
Podatnik w 2010 roku zarobił 2 tys. zł. To jego dochód. Oddał honorowo krew, której wartość wynosi 500 zł. Czy w zeznaniu rocznym PIT będzie mógł odliczyć całą kwotę za oddaną krew?
Nie. Ulga na krew odliczana jest od dochodu w wysokości ekwiwalentu za oddaną krew. Jednak odliczenie nie może przekroczyć 6 proc. dochodu. Dochód podatnika to 2 tys. zł. 6 proc. z 2 tys. zł wynosi 120 zł. Oznacza to, że odliczenie w ramach ulgi na krew nie może być wyższe niż 120 zł. Reszta z 500 zł za krew, czyli 380 zł, nie zostanie odliczona od dochodu. Nie będzie można też tej kwoty uwzględnić w przyszłych rozliczeniach PIT.
Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).