Koszty nieodpłatnego przekazania aktywów jako związane pośrednio z działalnością operacyjną ujmuje się w księgach w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Spółka z o.o. przekazała w formie darowizny własnej produkcji chleb na cele charytatywne.
– Jak taką operację ująć w księgach rachunkowych – pyta pan Zdzisław z Warszawy.
Do ewidencji księgowej w tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości.
Tomasz Kociołek, biegły rewident, menedżer w PwC, wyjaśnia, że oznacza to, że koszty nieodpłatnego przekazania aktywów spółki ujmują w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Jednocześnie wartość przekazanego chleba powinna zostać wyksięgowana z konta 601 – Wyroby gotowe, według kosztu jego wytworzenia.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT przekazanie darowizny produktów spożywczych dokonywane przez ich producenta objęte jest zwolnieniem z tego podatku.
– Zwolnienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że spółka dokona darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje – twierdzi nasz rozmówca.
Dodaje, że poza tym stosownie do art. 43 ust. 12 ustawy o VAT darczyńca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację potwierdzającą dokonanie takiej dostawy.
Tomasz Kociołek zwraca uwagę, że koszt wytworzenia przekazanego przez producenta w formie darowizny chleba można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jest tak tylko wtedy, gdy obdarowanym jest organizacja pożytku publicznego, a przekazana żywność zostanie przeznaczona na cele działalności charytatywnej.
Podstawa prawna
Art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).