Od 31 marca 2010 r. sprawozdania finansowe badane są przez biegłych rewidentów w oparciu o krajowe standardy rewizji finansowej
Rozmowa z Agnieszką Kryśkiewicz-Burnos, członkiem komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ds. standardów rewizji finansowej i norm wykonywania zawodu
Jakie czynniki ukształtowały treść nowych standardów?
Nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadziła wiele pojęć (m.in. „kluczowy biegły rewident”, „krajowe standardy rewizji finansowej”) implikujących konieczność dostosowania przepisów korporacyjnych do nowego prawa. Dlatego też konieczne stało się w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy wprowadzenie przywołanych w ustawie krajowych standardów rewizji finansowej (KSRF). Proces ten, jak wiemy, trochę się przedłużył i nowe przepisy obowiązują od 31 marca 2010 r.
Opracowując treść nowych standardów, położono nacisk na dostosowanie ich treści do zmian w prawie i w otoczeniu gospodarczym (np. powstanie komitetów audytu), a nie na rewolucyjną zmianę uregulowań. Standardy mają tylko formę zasad przejściowych przed wprowadzeniem jako obowiązujących międzynarodowych standardów rewizji finansowej. Trudno jednak przewidzieć, kiedy to nastąpi.
Wiadomo, że zgodnie z KSRF zniesiono sposób identyfikacji opiniowanego sprawozdania finansowego poprzez przywoływanie podstawowych wartości liczbowych. Jakie są najważniejsze zmiany wpływające na zadania i pracę biegłych rewidentów?
Standardy uwolniły biegłego reprezentującego podmiot uprawniony z obowiązku podpisywania opinii i raportu. Obowiązek podpisu dotyczy wyłącznie kluczowego biegłego rewidenta.
Dalej, standardy zwalniają biegłego z obowiązku sporządzania raportu z badania w sytuacji odmowy wyrażenia opinii. W KSRF nr 1 wskazano na konieczność poinformowania Komisji Nadzoru Audytowego o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego zarówno przez audytora, jak i badaną jednostkę. Zgodnie z KSRF w opinii powinien znaleźć się dodatkowy zapis o zobowiązaniu kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego do zapewnienia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
Czy są jeszcze inne nowości?
Odmienna będzie również reakcja biegłego rewidenta na zgłoszone przez kierownictwo badanej jednostki istotne zdarzenia mające wpływ na wyrażoną już uprzednio opinię.
Zgodnie ze standardami biegły, który dowiedział się o zdarzeniach, w wyniku których istnieje konieczność zmiany wyrażonej wcześniej opinii i raportu, unieważniając poprzednią opinię i raport, wyraża nową opinię wraz z nowym raportem. Przypomnijmy, że w takiej sytuacji stare normy nakazywały unieważnienie wyłącznie opinii, wyrażenie nowej opinii i sformułowanie aneksu do raportu z badania. Przyjęta obecnie reguła unieważnienia wszystkich dokumentów (opinii i raportu z badania) oraz zastąpienie ich nowym kompletem jest niewątpliwie lepszym rozwiązaniem.
Czy zmiany w standardach będą miały wpływ na sytuację przedsiębiorców?
Z pewnością tak. KSRF dały możliwość sporządzenia opinii zarówno w języku polskim jak i w innym języku, jeśli wynika to z przepisów prawa bądź uregulowań umowy łączącej badanego przedsiębiorcę z audytorem. Tym samym opinia wyrażona w języku obcym zyska rangę opinii właściwej, a nie tylko jej tłumaczenia. Nowością jest uzupełnienie treści standardu o zasady komunikowania się z komitetami audytu działającymi w jednostkach zainteresowania publicznego. To kolejny przykład dostosowania treści przepisów do zmieniającej się rzeczywistości.