Jeśli matka mieszka ze swoim partnerem konkubentem i wychowuje dziecko z poprzedniego małżeństwa, może się rozliczyć jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.
Podatniczka mieszka z konkubentem. Wychowuje dziecko z zakończonego rozwodem małżeństwa. Czy może się rozliczyć jako rodzic samotnie wychowujący dziecko?
Od dochodów osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:
● dzieci małoletnie,
● dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
● dzieci do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach skali PIT lub dla kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej
– podatek może być określony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniła „DGP”, że za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Ustawa o PIT wymienia osoby, którym przysługuje status osób samotnie wychowujących dzieci, odwołując się zarówno do stanu cywilnoprawnego osoby wychowującej dzieci, jak i do tego, że osoba ta musi faktycznie wychowywać dzieci samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców.
W opisanym w pytaniu przypadku – jak stwierdza Izba Skarbowa w Bydgoszczy – można uznać, że dziecko jest wychowywane samotnie przez jednego z rodziców.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).