Płacenie przez podatnika alimentów oraz ustalenie przez sąd miejsca zamieszkania dziecka przy matce nie może i nie przesądza o tym, kto faktycznie wychowuje dziecko.
Naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dziecko. W ocenie organu podatkowego ojciec nienależnie skorzystał z takiego rozliczenia. Nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko, ponieważ sąd okręgowy rozwiązując jego związek małżeński i ustalając alimenty na rzecz córki, wskazał, że miejscem pobytu dziecka będzie miejsce zamieszkania matki.
Podatnik odwołał się od tej decyzji i skierował sprawę do sądu. Sąd stwierdził, że ojciec nie wykazał, że pełnił codzienną opiekę nad córką i był osobą samotnie wychowującą dziecko.
Sprawa trafiła przed NSA, który uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W ocenie NSA osobą samotnie wychowującą dziecko jest jeden z rodziców lub opiekun prawny, z którym dziecko faktycznie mieszka, który troszczy się o jego codzienny byt, o jego stan zdrowia, który osobiście lub przy pomocy zaufanej osoby towarzyszy dziecku do i ze szkoły, który interesuje się postępami dziecka w nauce, rozwojem fizycznym i intelektualnym dziecka.
Sąd orzekł, że tylko przeprowadzenie postępowania, które dostarczyłoby odpowiedzi na te pytania, pozwoli na ocenę, czy ojciec mógł skorzystać z preferencyjnego rozliczenia PIT.
Podkreślić trzeba, że w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 kwietnia 2011 r. (sygn. akt SK 62/08) przesądzone zostało, że brak możliwości wspólnego rozliczenia PIT przez ojca, który zapewnia dziecku byt, ale z nim nie mieszka, nie narusza konstytucji. Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT II FSK 30/10