Konkubent ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej.
Wynagrodzenie konkubenta współpracującego przy prowadzeniu działalności gospodarczej można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, w przeciwieństwie do wynagrodzenia małżonka. Można zatem stwierdzić, że w tym zakresie przepisy podatkowe wyjątkowo okazują się korzystniejsze dla osób żyjących w nieformalnych związkach. Jednak odpowiedzialność podatkowa partnera za długi podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zrównana jest z odpowiedzialnością małżonka.
Zasady tej odpowiedzialności reguluje art. 111 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności. Za członków rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia, a także osobę pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu.
– W tym ujęciu przyjmuje się, że konkubent jako osoba trzecia będzie wraz z podatnikiem ponosił odpowiedzialność za jego zobowiązania podatkowe – mówi dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy.
Ekspert dodaje, że odpowiedzialność ta wystąpi jednak po spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, podatnik musi prowadzić działalność gospodarczą. Po drugie, konkubent musi współdziałać z podatnikiem przy jej wykonywaniu, osiągając z niej korzyści.
– Konkubent nie musi współdziałać w prowadzeniu działalności w ramach umowy o pracę, aby ponosić odpowiedzialność – podkreśla Krzysztof Biernacki.
O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, w tym wypadku konkubenta, organ podatkowy orzeka w drodze decyzji.
Ważne!
Odpowiedzialność konkubenta za zaległości podatkowe jest solidarna i osobista. Obejmuje cały majątek, ale do wysokości uzyskanych korzyści