Rodzic wychowuje samotnie pełnoletnie dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, a jednocześnie uzyskało w 2010 roku dochody z pracy w wysokości przekraczającej 3089 zł. Czy podatnikowi przysługuje możliwość preferencyjnego rozliczenia dochodów w zeznaniu podatkowym?

Tak. Preferencyjny sposób rozliczenia przysługuje rodzicom wychowującym samotnie dzieci:

● małoletnie,

● bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

● do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów, podlegających opodatkowaniu według skali PIT lub w sposób przewidziany dla dochodów kapitałowych w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jeżeli na dziecko pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (od 1 stycznia 2008 r. również dodatek pielęgnacyjny lub renta socjalna), to rodzic ma prawo do opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, niezależnie od wysokości innych dochodów dziecka.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).