Rodzic nie skorzysta z ulgi prorodzinnej w PIT, jeśli dochody pełnoletniego dziecka uczącego się przekroczyły w 2010 roku 3089 zł.
Dziecko ma 24 lata. Naukę skończyło w czerwcu 2010 r. Od sierpnia podjęło pracę i osiągnęło dochody w wysokości 10 tys. zł. Czy rodzic może skorzystać z ulgi prorodzinnej?
Podatnik ma prawo dokonać odliczenia na każde małoletnie dziecko. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.
Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (tj. 92,67 zł), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
2) wstąpiło w związek małżeński.
Art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT stanowi o dzieciach do ukończenia 25. roku życia, uczących się, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.
W związku z tym podatnik nie ma prawa odliczyć ulgi na dziecko, gdyż dochody dziecka pełnoletniego uczącego się przekroczyły 3089 zł.
4 dni zostało na rozliczenie PIT za 2010 rok
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).