Podatnicy mogą odliczać od dochodu darowizny oraz np. wydatki na internet i cele rehabilitacyjne. Ponadto od podstawy opodatkowania odlicza się wydatki poniesione na nabycie nowych technologii. Natomiast kwotę podatku można pomniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz o kwoty wynikające z tzw. ulgi na dzieci.

– Niespełnienie warunków formalnych odliczenia, np. niewłaściwe udokumentowanie poniesionych wydatków, jak również skorzystanie z prawa do odliczeń mimo jego braku może doprowadzić do zawyżenia nadpłaty podatku lub zaniżenia wysokości zobowiązania podatkowego – zauważa Jakub Rychlik, doradca podatkowy.

Ekspert dodaje, że w wyniku zwrotu zawyżonej nadpłaty przez organ podatkowy powstanie zaległość podatkowa. Z zaległością będziemy mieć też do czynienia, gdy podatnik przed upływem terminu płatności nie wpłaci podatku w prawidłowej wysokości. Po powstaniu zaległości podatkowej naliczane będą odsetki za zwłokę.

– Na gruncie kodeksu karnego skarbowego już samo złożenie nieprawidłowo wypełnionej deklaracji może rodzić negatywne konsekwencje uzależnione od wysokości narażonego na uszczuplenie podatku lub narażonej na zwrot nienależnej nadpłaty – ostrzega Jakub Rychlik.

Ekspert dodaje, że w odróżnieniu od prawa podatkowego, gdzie wystarczającym do poniesienia odpowiedzialności jest samo zachowanie, kodeks karny skarbowy wymaga, by ponadto było to zachowanie zawinione, popełnione umyślnie. A zatem – jak stwierdza Jakub Rychlik – podatnikowi należy udowodnić, że miał zamiar zawyżenia nadpłaty bądź zaniżenia podatku albo przewidując to, zgadzał się na to.

Jakub Rychlik podpowiada, że złożenie korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn jej korekty oraz zapłata należnego podatku bądź zwrot nienależnej nadpłaty uchroni podatnika przed poniesieniem kary.

Ważne!

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej lub skarbowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą