Podatnik otworzył firmę. Zamierza zatrudnić czterech pracowników, za których będzie odprowadzał m.in. składki ubezpieczeniowe.

– Czy będzie można ująć je w kosztach firmy – pyta pan Przemysław z Elbląga.

Składki ZUS w części finansowanej przez płatnika stanowią koszty podatkowe w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że składki z tytułu należności wypłacanych w miesiącu, za który są należne, zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów, zaś składki z tytułu należności wypłacanych w miesiącu następnym zostaną opłacone nie później niż do 15. dnia tego miesiąca.

– W razie uchybienia tym terminom składki należy zakwalifikować jako koszty podatkowe w miesiącu, w którym zostały zapłacone przez płatnika – wyjaśnia Anna Chylak, starszy konsultant w Deloitte.

Dodaje, że celem zmiany przepisów obowiązującej od 2009 roku było preferencyjne traktowanie tych podatników, którzy terminowo opłacają składki.

Ich brzmienie powoduje jednak, że w przypadku wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu następującym po miesiącu, za który są należne, aby móc wcześniej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składki ZUS powinny zostać zapłacone nie później niż do 15. dnia miesiąca, w którym wypłacane jest wynagrodzenie, mimo że przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych przewidują w tym zakresie termin późniejszy.

– Składki ZUS w części finansowanej przez pracownika stanowią natomiast część należnego mu wynagrodzenia, które jest dla pracodawcy kosztem w kwocie brutto, a więc łącznie ze składkami – tłumaczy Piotr Maculewicz, menedżer w Deloitte.

Zatem – jak sugerują nasi rozmówcy – data zaliczenia wynagrodzeń do kosztów podatkowych jest jednocześnie datą zaliczenia do kosztów składek ZUS w części finansowanej ze środków pracownika.

Uregulowania te nie mają zastosowania w przypadku składek ZUS z umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa-zlecenie) i w tym przypadku nadal zastosowanie znajduje metoda kasowa.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).