Przychodem będzie składka opłacona za pracownika, która powinna być opodatkowana wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy. Takie wnioski wynikają z analizy przepisów ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), która wśród źródeł przychodów wymienia m.in. stosunek pracy.

Art. 12 ust. 1 ustawy o PIT wskazuje, że za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

– Zatem można przyjąć, że składka do funduszu inwestycyjnego opłacana przez pracodawcę za pracownika zawiera się w definicji przychodów ze stosunku pracy – argumentuje Joanna Misztal-Dzitko, ekspert z Kancelarii Prawniczej Magnusson.

Jej zdaniem pracodawca faktycznie ponosi wydatki, które w innej sytuacji musiałby pokrywać sam pracownik, zaś prawo do zysku z tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym przysługuje pracownikowi. Daje to podstawę uznania, że wartość opłaconej przez pracodawcę składki do funduszu inwestycyjnego będzie stanowiła przychód pracownika.

– Dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. od zysków z inwestycji – podpowiada Joanna Misztal-Dzitko.

Dodaje również, że podatek w takiej wysokości od zysków kapitałowych będzie zobowiązany zapłacić pracownik, który postanowi wypłacić zainwestowane przez pracodawcę na jego konto środki. Pracownik nie będzie jednak musiał samodzielnie rozliczyć podatku. Jak wskazuje Joanna Misztal-Dzitko, płatnikiem podatku jest fundusz i to właśnie fundusz w chwili złożenia przez pracownika zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa i realizacji zysków z tytułu uczestnictwa w funduszu obliczy i odprowadzi podatek do właściwego urzędu skarbowego.

19 proc. wynosi podatek od zysków kapitałowych