V ranking firm i doradców podatkowych: Najlepsi doradcy podatkowi to: Michał Dec, Tomasz Michalik, dr Janusz Fiszer, Dorota Szubielska, Piotr Wysocki, Jerzy Martini i Jarosław Koziński.
PODATKI DOCHODOWE
I miejsce
Michał Dec KNDP
Doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy (KNDP). Wcześniej współpracował z kancelarią Ożóg i Wspólnicy. Ma 7-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, transakcji restrukturyzacyjnych (łączenia, podziały, aporty) oraz optymalizacji podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących opodatkowania dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Doświadczenie zdobywał również jako stażysta w międzynarodowych kancelariach prawnych (m.in. Salans) oraz w urzędzie skarbowym Bonn-Innenstadt.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna doceniła osiągnięcia oraz umiejętności w zakresie reprezentacji podatników przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących podatków dochodowych. W 2010 r. Michał Dec reprezentował podatników w sprawie korzystnie dla nich rozstrzygniętej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Precedensowy wyrok potwierdzał możliwość objęcia ulgą podatkową gruntu, na którym posadowiony jest budynek. W kolejnym wygranym wyroku WSA w Warszawie uznał stanowisko pełnomocnika podatnika w sprawie możliwości zakwalifikowania jako najmu udostępnienia strony internetowej prowadzonej przez osoby fizyczne dla celów reklamowych.
Do osiągnięć Michała Deca w 2010 r. należy również zaliczyć sukcesy w postępowaniach dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów.
II miejsce Michał Grzybowski Ernst & Young
III miejsce Artur Cmoch Grynhoff Woźny i Wspólnicy
VAT
I miejsce
Tomasz Michalik MDDP
Doradca podatkowy oraz partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy to specjalista od podatku od towarów i usług. Od 2004 r. jest również ekspertem sejmowej komisji finansów publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacjach. Jego dotychczasowe osiągnięcia w zakresie VAT zostały docenione w międzynarodowych rankingach Chamber’s Global, International Tax Review oraz The European Legal 500. Jest również autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym komentarza do ustawy o VAT, który doczekał się już sześciu wydań.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna „DGP” przyznała Tomaszowi Michalikowi największą liczbę punktów przede wszystkim za wystąpienie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. akt C-222/09 Kronospan) w sprawie, której konsekwencje dotyczą nie tylko polskich podatników, ale również podatników w pozostałych państwach Unii Europejskiej.
Trybunał orzekł, że świadczenie usług polegających na wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ochrony środowiska i techniki przez inżynierów mających przedsiębiorstwo w jednym z państw członkowskich na zlecenie i na rzecz usługobiorcy z siedzibą w innym państwie członkowskim powinno był kwalifikowane jako usługi inżynierów w rozumieniu art. 9 ust. 2e VI Dyrektywy.
Wyrok Trybunału nie jest pierwszym w polskiej sprawie, ale jest pierwszym, którego konsekwencje rozciągają się na wszystkie państwa wspólnotowe. W efekcie było to wydarzenie bez precedensu. Co więcej, stopień skomplikowania sprawy był duży, co wymagało od doradcy podatkowego reprezentującego podatnika w tej sprawie nieprzeciętnego wysiłku, wiedzy i umiejętności.
Kapituła wzięła również pod uwagę inne osiągnięcia Tomasza Michalika. W 2010 r. skutecznie prowadził wiele postępowań, które zakończyły się pozytywnymi dla podatników rozstrzygnięciami sądów administracyjnych w zakresie VAT. Chodzi m.in. o wyrok dotyczący koncepcji świadczenia złożonego dla celów VAT. WSA uznał, że dostawa sprzętu medycznego wraz z wykonywaniem prac adaptacyjnych budynku powinny być uznane za jednolite świadczenie, a co za tym idzie traktowane dla celów VAT jako jedna dostawa, podlegająca opodatkowaniu jedną, preferencyjną stawką VAT, właściwą dla dostawy sprzętu medycznego.
Tomasz Michalik, jako doradca podatkowy, wygrał też spory sądowe przed WSA i NSA dotyczące: zastosowania stawki 0 proc. VAT w eksporcie towarów, których wywóz poza terytorium UE nastąpił z terytorium innego niż Polska kraju członkowskiego, rozliczania VAT leasingu finansowego.
Ponadto doradzał organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w kwestiach związanych z obroną przed nałożeniem VAT na opłaty pobierane za korzystanie z praw do utworów. Miało to związek z niezgodnością polskich przepisów z regulacjami wspólnotowymi.
II miejsce Jerzy Martini Baker & McKenzie
III miejsce ex aequo
● Krzysztof Sachs Ernst & Young ● Andrzej Nikończyk KNDP
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE
I miejsce
Dr Janusz Fiszer White & Case
Doradca podatkowy, radca prawny, partner w międzynarodowej firmie prawniczej White & Case, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), a od 2007 r. również docent. Był wielokrotnie nagradzany w poprzednich edycjach rankingu „DGP” w kategoriach: międzynarodowe prawo podatkowe, fuzje i przejęcia oraz optymalizacje podatkowe. Dr Janusz Fiszer jest cenionym doradcą podatkowym w kraju i Europie, co znajduje potwierdzenie nie tylko w polskich, ale również międzynarodowych rankingach i zestawieniach: Chambers Europe oraz World Tax.

Uzasadnienie wyboru

Dr Janusz Fiszer pracował nad wieloma transakcjami z zastosowaniem międzynarodowego prawa podatkowego, jako przewodniczący zespołu, który tworzyli również: Marcin Panek i Grzegorz Jukiel. W sprawach tych chodziło między innymi o wykorzystanie struktur z zastosowaniem przepisów wielu państw. Szczegóły spraw zostały podane wyłącznie do wiadomości redakcji.
Kapituła, przyznając punkty za osiągnięcia dr. Janusza Fiszera, wzięła pod uwagę przede wszytskim skomplikowany charakter spraw, ich wagę merytoryczną oraz skutki dla klientów.
II miejsce Sławomir Boruc Baker & McKenzie
III miejsce Jarosław Bieroński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
I miejsce
Dorota Szubielska CHADBOURNE & PARKE
Doradca podatkowy, radca prawny, partner w Kancelarii Chadbourne & Parke LLP. Doceniana w rankingach i zestawieniach międzynarodowych: Chambers Global, Chambers Europe, PLC Which Lawyer?, oraz krajowych, w tym przez „DGP”.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna doceniła osiągnięcia mec. Doroty Szubielskiej w zakresie doradztwa w sprawach podatku od nieruchomości w 2010 r. Doradzała w wielu sprawach, w tym precedensowych, w związku z podatkiem od nieruchomości w odniesieniu do budowli wyposażonych w specjalistyczne urządzenia, w szczególności w związku z klasyfikacją podatkową takich budowli. Spośród spraw w zakresie podatku od nieruchomości opodatkowanie budowli budzi najwięcej problemów oraz wątpliwości. Dorota Szubielska doradzała podatnikom m.in. w sprawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych, budowli energetycznych, budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych, stacji narciarskich i kolei linowych.
II miejsce Adam Hellwig PwC
III miejsce Mirosław Gieras DeloitteFUZJE I PRZEJĘCIA
I miejsce
Piotr Wysocki Baker & McKenzie
Doradca podatkowy w Baker & McKenzie, partner w grupie podatkowej odpowiedzialny za doradztwo transakcyjne.

Uzasadnienie wyboru

Zapewnia wszechstronne wsparcie podatkowe we wszystkich transakcjach z zakresu M&A oraz finansowania, w które zaangażowana jest kancelaria Baker & McKenzie. Kapituła redakcyjna doceniła jego najbardziej spektakularne transakcje, które prowadził w 2010 r. Były to transakcje uznane za jedne z największych w poszczególnych branżach, a także wymagające szczególnej wiedzy i niebanalnych rozwiązań ściśle dostosowanych do specyfiki danej branży.
Redakcja doceniła doradztwo przy jednej z najgłośniejszych transakcji w branży M&A w Polsce. Ponadto Piotr Wysocki doradzał przy dokapitalizowaniu jednej ze spółek, a także przy jednej z największych transakcji na rynku nieruchomości w 2010 r. Świadczył również usługi doradztwa podatkowego w zakresie fuzji i przejęć z wykorzystaniem międzynarodowego prawa podatkowego.
II miejsce dr Janusz Fiszer White & Case
III miejsce ex aequo ● Piotr Wieliński Ernst & Young
● Jarosław Bieroński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
SPORY PRZED SĄDAMI
I miejsce
Jerzy Martini Baker & McKenzie
Doradca podatkowy oraz partner w Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe, specjalizuje się w podatku od towarów i usług. Wielokrotnie wyróżniany za osiągnięcia w zakresie VAT w rankingach międzynarodowych Legal 500 and Chambers Europe oraz przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Doradza m.in. firmom z branży: FMCG, telekomunikacyjnej, zaawansowanych technologii oraz medialnej. Jest autorem wielu komentarzy z zakresu VAT oraz orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Uzasadnienie wyboru

Dokonaniem, które zdecydowało o I miejscu w kategorii sporów przed sądami, jest wygrana przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Oasis East (sygn. akt C-395/09). Sprawa ta dotyczyła zakazu odliczenia VAT w przypadku importu usług z rajów podatkowych. Trybunał orzekł na korzyść podatników. Z wyroku wynika, że przepisy wspólnotowe (VI i 112 Dyrektywy VAT) nie pozwalają na utrzymywanie w przepisach krajowych rozwiązań, które w sposób ogólny wyłączają uprawnienie do odliczenia VAT naliczonego w przypadku nabycia importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę w raju podatkowym.
Osiągnięciem tym Jerzy Martini potwierdził swoje umiejętności dotyczące procedury sądowej krajowej i przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w zakresie VAT. Wyrok Trybunału był szczególnym osiągnięciem również dlatego, że dotyczył rajów podatkowych, które w czasie kryzysu znalazły się pod większym niż dotąd naciskiem społecznym (kraje zaliczane do rajów podatkowych uznaje się za szkodzące państwom stosującym standardowe zasady opodatkowania).
Kapituła redakcyjna, dokonując oceny, wzięła również pod uwagę wysoką skuteczność przy reprezentowaniu podatników przed sądami (29 wygranych spraw w 2010 r.) w sprawach o precedensowym charakterze. O niezwykłości powstałych w sporach problemów świadczy to, że sądy zwracały się z pytaniem prawnym do składu siedmiu sędziów NSA (dwie sprawy prowadzone przez Jerzego Martiniego) oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
II miejsce Małgorzata Sobońska MDDP
III miejsce Ireneusz Krawczyk Ożóg i Wspólnicy
OPTYMALIZACJE PODATKOWE
I miejsce
Jarosław Koziński Ernst & Young
Doradca podatkowy, partner w dziale doradztwa podatkowego, kieruje działem Business Tax Advisory oraz doradztwem dla klientów z sektora finansowego. Jest specjalistą w zakresie analizy opodatkowania produktów finansowych (w tym struktur typu cash pool czy strategii sekurytyzacyjnych), planowania podatków przy użyciu instrumentów finansowych, planowania amortyzacji czy przekształceń i optymalizacji strategii podatkowych.
Autor metodologii planowania optymalizacji podatkowej publikowanej m.in. w Harvard Business Review. Od lat w czołówce doradców podatkowych zajmujących się optymalizacją podatkową w Polsce. Wyróżniany również we wcześniejszych edycjach rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”.

Uzasadnienie wyboru

W 2010 r. Jarosław Koziński wdrożył wiele rozwiązań optymalizacyjnych o wysokim stopniu skomplikowania. Rozwiązania te przyniosły bardzo wymierne korzyści finansowe dla klientów Ernst & Young, co jest głównym celem takich rozwiązań. Działania Jarosława Kozińskiego są innowacyjne i doceniane przez klientów.
Do osiągnięć w 2010 r. należy zaliczyć m.in. wdrożenie strategii podatkowej nabycia udziałów mniejszościowych (do pakietu większościowego) dla międzynarodowej grupy kapitałowej, zaprojektowanie i wdrożenie efektywnej podatkowo, bardzo dużej emisji obligacji na eurorynku z wykorzystaniem szwedzkiej spółki emisyjnej, zaprojektowanie efektywnej podatkowo struktury nabycia firmy, zaprojektowanie i wdrożenie struktury inwestycyjnej dla dużej grupy międzynarodowej działającej w Polsce, która przyniosła istotne obniżenie efektywnej stawki podatkowej bez straty finansowej. Do osiągnięć należy również zaliczyć wielokrotne wdrożenie rozwiązania pozwalającego na aktywowaniu dla celów amortyzacji podatkowej wartości niewycenionych dotychczas w księgach podatnika aktywów i wiele innych.
Szczegóły wszystkich powyższych i innych rozwiązań optymalizacyjnych nie mogą zostać ujawnione ze względu na zachowanie tajemnicy zawodowej, do jakiej zobowiązani są doradcy podatkowi.
II miejsce dr Janusz Fiszer White & Case
III miejsce Paweł Tomczykowski Ożóg i Wspólnicy
* w skład konsorcjum wchodzą: TaxLeader Szymik, Oleś. Kancelaria Doradztwa Podatkowego, KSK Doradcy, LawLeader
Pełne wyniki V rankingu firm i doradców podatkowych opublikujemy 13 kwietnia w specjalnym dodatku „Doradca dla firm”.
DGP
DGP
DGP
DGP
Tomasz Michalik MDDP / DGP
Michał Dec KNDP / DGP
Wyniki V Rankingu „DGP” na najlepsze firmy doradztwa podatkowego w 2010 roku / DGP