Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej” jest szczególnym rankingiem w Polsce. Każde zestawienie jest pewnym uproszczeniem, a dane liczbowe nie są w stanie w pełni odzwierciedlić wartości firmy oraz działań i wysiłku jej doradców podatkowych. Dlatego w V rankingu „DGP” liczyły się nie tylko liczby, ale również osiągnięcia firm.

W części na najlepsze firmy znaczenie ma przede wszystkim skala prowadzonej działalności doradczej, co znajduje odzwierciedlenie w danych liczbowych. W części na najskuteczniejsze firmy dane te mają jednak znaczenie drugorzędne. Liczą się bowiem osiągnięcia firm w 2010 r. poddane ocenie przez kapitułę redakcyjną. Takie zestawienie pozwala wskazać nie tylko największe firmy na rynku doradztwa podatkowego, ale również wartości doradztwa firm.

Zwróćmy również uwagę, że w V rankingu wzięło udział 69 najlepszych i najprężniej działających firm doradczych na rynku. Nawet jeśli firma zajęła ostatnie miejsce, to jest to firma świadcząca usługi doradcze na najwyższym poziomie. Na pozycję w rankingu ma bowiem wpływ wiele czynników. Przykładowo, jeśli firma nie poda informacji o przychodach, nie otrzymuje w tej kategorii punktów. W niektórych firmach jest to celowa strategia, która ma jednak przełożenie na pozycję w rankingu.

Ranking należy więc odczytywać jako zestawienie najlepszych firm. Zwycięzcy w poszczególnych grupach to firmy najlepsze z najlepszych.

Podział rankingu

Ranking składa się z trzech części: zestawienia najlepszych i najskuteczniejszych firm doradztwa podatkowego oraz najlepszych doradców podatkowych w 2010 r.

Porównywanie Dawida z Goliatem nie ma sensu. Dlatego „DGP” od pięciu lat stosuje podział na 4 grupy firm: wielka czwórka, firmy zatrudniające 10 i więcej doradców podatkowych, firmy zatrudniające od 3 do 9 doradców oraz firmy zatrudniające dwóch i mniej doradców.

Punkty w poszczególnych częściach i kategoriach zostały przyznane na podstawie danych przekazanych przez firmy doradztwa podatkowego w ankietach.

Doradcy podatkowi

W V rankingu „DGP” wyłonił najlepszych doradców podatkowych w siedmiu kategoriach, w zakresie: podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, fuzji i przejęć, międzynarodowego prawa podatkowego, optymalizacji podatkowych, postępowań przed sądami oraz podatków i opłat lokalnych (nowość). Wyboru dokonała kapituła redakcyjna. Kryteria, jakimi kapituła się kierowała, to: złożoność spraw, którymi zajmował się doradca, doniosłość spraw, reakcja rynku, znaczenie dla podatników (osób fizycznych i firm) i systemu podatkowego w Polsce i Unii Europejskiej, jakość doradztwa, innowacyjność rozwiązań.

Poprosiliśmy firmy doradztwa podatkowego, aby w ankietach wskazały swoich najlepszych doradców podatkowych w 2010 r. oraz ich osiągnięcia. Następnie kapituła redakcyjna, biorąc pod uwagę te wskazania oraz wiedzę na temat działań podejmowanych przez poszczególnych doradców podatkowych, przyznała punkty i wybrała najlepszych w powyższych siedmiu kategoriach. Taki sposób wyboru pozwolił na ocenę dokonań doradców podatkowych w 2010 r. Trzej najlepsi – zdaniem kapituły – doradcy podatkowi w każdej z siedmiu kategorii zostali uhonorowani jako najlepsi doradcy podatkowi w Polsce.

Firmy – kryteria

Firmy zostały ocenione według pięciu kryteriów: liczby doradców podatkowych, liczby innych osób z uprawnieniami do doradztwa podatkowego (radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci, osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych), osiągniętych przychodów (od stycznia do grudnia 2010 r.) na jedną osobę merytoryczną, liczby klientów, liczby wygranych spraw sądowych.

W rankingu na najlepsze firmy doradztwa podatkowego wzięliśmy pod uwagę wszystkie powyższe kryteria. W rankingu na najskuteczniejsze firmy doradztwa podatkowego kapituła redakcyjna dodatkowo oceniła osiągnięcia firm w 2010 r. i na tej podstawie przyznała dodatkowe punkty, które decydowały o miejscu, jakie firma zajęła w tej części rankingu.

Po dyskusjach z przedstawicielami firm podjęliśmy decyzję o utrzymaniu kategorii przychodu na jedną osobę merytoryczną. Kategoria ta pokazuje zatem efektywność osób, które posiadają uprawnienia do doradztwa podatkowego. Wyszliśmy z założenia, że nawet w firmach, w których na przychód pracują konsultanci podatkowi, czyli osoby nieposiadające uprawnień, osobą, która musi zatwierdzić ich pracę oraz podpisać własnym imieniem i nazwiskiem, jest osoba z uprawnieniami. A zatem nawet jeśli konsultant wypracował przychód, to i tak zaliczany jest on na konto osoby posiadającej uprawnienia (doradcy podatkowego, radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, osoby z uprawnieniami od usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych).

W tegorocznym rankingu nie zmieniła się kategoria liczba klientów.

Punktacja

W rankingu na najlepsze firmy w 2010 roku, podobnie jak w zeszłym roku, różnicowaliśmy liczbę przyznawanych punktów w poszczególnych kategoriach. W dwóch kategoriach firma mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów (liczba doradców podatkowych, osiągnięte przychody/osobę merytoryczną). Za największą liczbę innych osób z uprawnieniami można było uzyskać maksymalnie 40 punktów, za największą liczbę klientów maksymalnie 50 punktów, za największą liczbę wygranych spraw sądowych – 50 punktów. W każdej kategorii, podobnie jak w latach poprzednich, maksymalną liczbę punktów otrzymywała firma (lub firmy), która uzyskała najwyższy wskaźnik, np. osiągnęła najwyższe przychody/osobę merytoryczną. Kolejne firmy uzyskiwały liczbę punktów proporcjonalną do udziału w wyniku najlepszej firmy.

Przykładowo: jeśli firma zaliczana do małych zatrudniała dwóch doradców podatkowych, otrzymała 100 punktów. Firma, która w tej grupie miała jednego doradcę, czyli połowę maksymalnej liczby, otrzymała proporcjonalną liczbę punktów, czyli 50. A zatem firma, która w tej grupie wykazała brak doradców, otrzymała w tej kategorii zero punktów. Analogicznie postępowaliśmy w każdej z czterech grup i w każdej z siedmiu kategorii.

Jeśli firma nie podała informacji, otrzymywała zero punktów. Następnie sumowaliśmy liczbę punktów, które firma osiągnęła w każdej kategorii. W ten sposób firma, która osiągnęła największą liczbę punktów w swojej grupie, została zwycięzcą.

W rankingu na najskuteczniejsze firmy w 2010 roku punkty przyznane przez kapitułę redakcyjną zostały dodane do punktów przyznanych w części dotyczącej najlepszych firm. Należy jednak zaznaczyć, że wskazania kapituły redakcyjnej miały decydujące znaczenie w rozstrzygnięciu tej części rankingu.