Podatnik został wpisany do zastawu skarbowego, gdyż nie zapłacił podatku dochodowego.

– Jakie konsekwencje podatkowe ma taki wpis – pyta pan Michał z Węgorzewa.

Paweł Małecki, doradca podatkowy w Pama Kancelaria Doradztwa Podatkowego, wyjaśnia, że zastaw skarbowy może być ustanowiony tylko na takich rzeczach ruchomych i prawach majątkowych, których wartość w dniu ustanowienia zastawu wynosi nieco ponad 11 tys. zł. Nie mogą być obciążone zastawem skarbowym rzeczy lub prawa majątkowe, które nie podlegają egzekucji, oraz te, które mogą być przedmiotem hipoteki.

– Przedmiot zastawu skarbowego może pozostać nadal w dyspozycji jego właściciela, który nie traci prawa do posiadania rzeczy i swobodnego dysponowania nią – uspokaja Paweł Małecki.

Ekspert dodaje, że nie może jednak dokonać jej zbycia. Wpis zastawu skarbowego do rejestru dokonywany jest na podstawie doręczonych decyzji. Rejestry zastawów skarbowych prowadzone są przez naczelników urzędów skarbowych. Natomiast Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzi minister finansów.

– Zainteresowany ma prawo zażądać od organu prowadzącego rejestr zastawów skarbowych wydania za opłatą wypisu z tego rejestru zawierającego informacje o obciążeniu rzeczy lub prawa zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonego zobowiązania lub zaległości podatkowej – podpowiada Paweł Małecki.

W takim przypadku wydanie wypisu nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej. Zastaw skarbowy wygasa: z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego albo z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych, albo z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu.

– Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych następuje ponadto, jeżeli rzecz lub prawo obciążone zastawem skarbowym w dniu jego ustanowienia nie stanowiły własności podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osoby trzeciej odpowiadającej za zaległości podatkowe – stwierdza Paweł Małecki.

Wniosek o wykreślenie wpisu składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym właściciel powziął wiadomość o ustanowieniu zastawu.