Pracodawca zamierza wypłacić premię byłemu pracownikowi, którego zwolnił dwa miesiące temu.

– Czy wykazać koszty podatkowe przy wypłacie premii dla byłego pracownika – pyta pani Alicja z wrocławskiej firmy.

Podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia tej kwestii ma charakter wypłacanej premii: czy jest ona związana ze stosunkiem pracy czy też jest świadczeniem odrębnym od stosunku pracy. Joanna Patyk, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej Tax & Business, podkreśla, że o charakterze premii decyduje to, czy premia przysługuje wyłącznie pracownikowi, czy też może ją otrzymać także osoba niezwiązana z pracodawcą. Co do zasady wypłacane premie (bonusy), w tym tzw. trzynastki lub czternastki są typowymi przykładami przychodów, do których uprawnieni są wyłącznie pracownicy danego podmiotu.

– W orzecznictwie sądowym przeważa pogląd, że wypłaty dokonywane po rozwiązaniu stosunku pracy, których podstawa wynika z łączącego strony wcześniejszego stosunku pracy, należy rozpatrywać jako przychody ze stosunku pracy – wskazuje Joanna Patyk.

Podstawowe znaczenie ma bowiem charakter relacji powodujący konieczność wypłaty danego świadczenia, a nie moment wypłaty tego świadczenia (np. wyrok WSA z 29 stycznia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1914/07).

– Przy wypłacie premii byłym pracownikom należy rozpoznać i rozliczyć koszty uzyskania przychodów obliczane jak dla pracowników – sugeruje Joanna Patyk.

Jednocześnie dodaje, że nie ma tu znaczenia fakt, że osoba nie jest już pracownikiem (stosunek pracy został z nią rozwiązany), ale to, że premia otrzymana przez byłego pracownika jest traktowana jak przychód ze stosunku pracy. Jest to bowiem świadczenie wypłacane w związku z istniejącym wcześniej stosunkiem pracy i nie mogłoby istnieć bez tego stosunku pracy.

– W zależności od tego, w jakiej wysokości rozpoznawane były pracownicze koszty w trakcie trwania stosunku pracy, pracodawca wypłacający premię powinien ustalić w analogicznej wysokości te koszty – wyjaśnia Joanna Patyk.

Koszty mogą być rozpoznawane w podstawowej wysokości lub w wysokości podwyższonej – w sytuacji gdy pracownik dojeżdżał do pracy z innej miejscowości.

111,25 zł wynoszą miesięczne podstawowe koszty podatkowe ze stosunku pracy