W trakcie roku wspólnik spółki jawnej pobierał z kasy gotówkę na własne potrzeby.

– Jak w bilansie ująć nierozliczone saldo konta rozrachunkowego właściciela – pyta Pani Hanna z Gliwic.

Marzena Rączkiewicz z Rödl & Partner wyjaśnia, że spółka jawna, jako handlowa spółka osobowa jest tzw. ułomną osobą prawną. Oznacza to, że posiada ona takie same uprawnienia jak osoba prawna. Może zatem we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. To spółka posiada własny majątek, który nie stanowi wspólnego majątku wspólników. Jeśli jednak spółka osiągnie dochód, stanie się on dochodem wspólników.

– Tym samym wspólnicy mogą pobierać z kasy gotówkę na własne potrzeby, ale powinna być ona rozliczana na bieżąco – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że w przypadku braku rozliczenia do końca roku, wypłatę taką należy potraktować jako zaliczkę na poczet zysku. Wypłacane przez wspólników w trakcie roku zaliczki powinny być ujmowane zapisem: strona Wn konta 240 Inne rozrachunki (konto analityczne: Konta imienne wspólników), strona Ma konta 100 – Kasa. Na koniec roku przeksięgowuje się dokonane wypłaty zaliczek na poczet zysku: strona Ma konta 240 – Inne rozrachunki, strona Wn konta 820 – Rozliczenie wyniku finansowego. Należy pamiętać, że przeksięgowaniu na konto 820 podlegają jedynie wypłacone zaliczki do wysokości nieprzekraczającej należnego wspólnikowi zysku brutto.

Ekspert Rödl & Partner przyznaje, że wypłacone zaliczki powinny zostać ujęte ze znakiem minus w pasywach bilansu w pozycji – Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna). W przypadku gdy wypłacone w ciągu roku zaliczki byłyby wyższe od zysku osiągniętego przez spółkę, wówczas zaliczki przekraczające zysk powinny zostać ujęte ze znakiem minus w pasywach bilansu w pozycji – Należne wpłaty na kapitał podstawowy.