NSA w uchwale z 8 listopada 2010 r. (sygn. akt I FPS 3/10) rozstrzygnął toczący się od lat spór na temat właściwej stawki VAT przy refakturze kosztów ubezpieczenia. Uznał, że jest to usługa łączna, do której stosuje się jedną stawkę VAT.

Jacek Karaś, konsultant w TPA Horwath, zwraca uwagę, że w uzasadnieniu sąd przywołał art. 78 lit. b) Dyrektywy 2006/112/WE, który, chociaż nieimplementowany do polskich przepisów, należy uznać za wyznacznik wykładniczy. Włącza on wszystkie koszty dodatkowe bezpośrednio związane z zasadniczą dostawą towarów lub usług do podstawy opodatkowania.

– Dla świadczeń złożonych należy zatem stosować jednolitą stawkę VAT, właściwą dla usługi zasadniczej – wyjaśnia Jacek Karaś.

Ekspert dodaje, że dotychczas organy podatkowe opowiadały się po jednej lub drugiej stronie, uznając ubezpieczenie raz za usługę samodzielną, innym razem – nierozłączną od świadczenia głównego. Dla podatników, w szczególności świadczących usługi na konsumentów finalnie obciążonych wysokością tego podatku, korzystniejsze było stanowisko pozwalające na refakturowanie ubezpieczenia jako usługi zwolnionej.

– Ze względu na to, że uchwała wiąże sądy administracyjne we wszystkich sprawach, w których znalazłby zastosowanie interpretowany przepis, orzecznictwo sądów administracyjnych jest w tym zakresie jednolite – zauważa Jacek Karaś.

Przykładem zgodności orzecznictwa z treścią uchwały jest ostatni wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2878/10), który potwierdził, że refaktura w ramach leasingu powinna być traktowana jako jedna usługa. Należy stwierdzić więc, że przy refakturowaniu kosztów usług ubezpieczenia stosujemy stawkę VAT właściwą dla usługi głównej.