Przepisy dotyczące ulgi meldunkowej nie obejmują przychodów ze sprzedaży gruntu. Nie trzeba tego tłumaczyć w interpretacji ogólnej.
Taką informację otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów. Szkoda tylko, że część urzędów skarbowych (podległych MF) nie potrafi w tak jednoznaczny sposób zinterpretować przepisów ustawy o PIT obowiązujących w latach 2007 – 2008.
Jak pisaliśmy w „DGP” z 25 lutego, część urzędów skarbowych każe podatnikom płacić PIT od gruntu związanego ze sprzedawanym domem. Jednak gdy podatnik sprzedaje mieszkanie, udział w gruncie przypisany do tego lokalu jest z PIT zwolniony. Urzędnicy stosują takie zasady, gdy podatnicy korzystają z ulgi meldunkowej przy zbyciu nieruchomości.
Przypomnijmy, że ulga meldunkowa pozwala nie płacić 19-proc. PIT od sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007 – 2008, jeśli podatnik w mieszkaniu lub domu był zameldowany przez co najmniej 12 miesięcy.
Zgodnie z przesłaną nam interpretacją resortu ulga meldunkowa nie ma zastosowania do przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia gruntu. Znajduje to również potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku WSA we Wrocławiu z 30 października 2009 r. (sygn. akt I SA/Wr 1100/09), WSA w Poznaniu z 19 maja 2010 r. (sygn. akt I SA/Po 116/10).
Ministerstwo Finansów, cytując wyrok wrocławskiego WSA, zwraca uwagę, że prawo cywilne i podatkowe należą do dwóch różnych gałęzi prawa, na gruncie których można dokonać odrębnego i niezależnego od siebie przypisania skutków prawnych poszczególnym zdarzeniom. Możliwa jest więc sytuacja, w której w ujęciu cywilistycznym podatnik sprzeda nieruchomość gruntową wraz z budynkiem jako całość, natomiast z punktu widzenia prawa podatkowego czynność ta spowoduje powstanie obowiązku podatkowego jedynie w stosunku do gruntu.
– Skoro przepisy o uldze meldunkowej nie obejmują przychodów z odpłatnego zbycia gruntu, nie ma uzasadnienia do wydania interpretacji ogólnej – ocenia MF.