Spółka planuje założenie lokaty overnight.

– Jak zaksięgować związane z tym operacje – pyta pan Adam z Lublina.

– Lokata overnight (na noc lub nocna) to lokata, w przypadku której bank lokuje pieniądze gromadzone na koncie klienta na noc i nalicza odsetki od tej kwoty – mówi Paweł Szafraniec, księgowy w Auxilium. Następnego dnia lokata wraz z naliczonymi odsetkami stawiana jest do dyspozycji klienta na rachunku bieżącym lub pomocniczym.

Zdaniem eksperta w przypadku lokaty overnight dotyczącej środków w walutach obcych powstały przychód należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Ze względu na krótszy niż 3 miesiące termin zapadalności, lokatę nocną prezentuje się w aktywach bilansu w pozycji B.III.1 lit. c) „Inwestycje krótkoterminowe – inne środki pieniężne”.

Paweł Szafraniec podpowiada, że przesunięcie środków między rachunkiem walutowym spółki a rachunkiem lokaty nie skutkuje powstaniem różnic kursowych. Dlatego też dokonując księgowania związanego z otwarciem lokaty typu overnight, wyceny tej waluty dokonuje się według kursów, po jakich środki uprzednio wpływały na rachunek walutowy spółki. Tak więc – jak sugeruje ekspert – księgowania lokaty overnight w praktyce można ograniczyć do zaksięgowania narosłych przez noc odsetek.