Organy podatkowe uważają, że odsetki uzyskiwane z lokat overnight nie mogą korzystać ze zwolnienia w związku z działalnością firmy na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) i powinny podlegać opodatkowaniu – mimo że środki pieniężne podlegające oprocentowaniu pochodzą z działalności zwolnionej.

Lokaty overnight są korzystne dla przedsiębiorstw ze względu na to, że przy wyższym oprocentowaniu zachowana jest łatwa dostępność do środków pieniężnych.

Przychód firmy działającej na podstawie zezwolenia w SSE korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym (PIT oraz CIT), które jest ograniczone wielkością pomocy publicznej.

Źródło przychodów

Według stanowiska fiskusa (np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 stycznia 2009 r., nr IBPBI/2/423-1215/08/ MO) dochody z odsetek od lokat terminowych, w tym lokat overnight, nie są dochodami ze źródła przychodów, jakim jest działalność określona w zezwoleniu, lecz dochodami uzyskanymi na skutek dokonania określonych operacji finansowych, których celem jest pomnożenie zgromadzonego kapitału.

W ocenie Macieja Guzka, doradcy podatkowego, menedżera w TPA Horwath, takie stanowisko jest kontrowersyjne.

– Ze zwolnienia z opodatkowania powinny korzystać, oprócz dochodów z działalności wymienionej wprost w zezwoleniu strefowym, również dochody ściśle związane z działalnością wymienioną w zezwoleniu – a za taką aktywność można uznać lokowanie środków na lokatach overnight – stwierdza Maciej Guzek.

Lokata overnight nie jest działalnością inwestycyjną ani też inwestycją alternatywną do wykorzystania środków na bieżące potrzeby, ale jest podobna do rachunku bieżącego. A podkreślić trzeba, że w przypadku odsetek od środków na rachunku bieżącym przez firmę strefową organy podatkowe powszechnie przyjmują, że są one zwolnione z podatku.

Pułap zwolnienia

Maciej Guzek zwraca również uwagę, że niekorzystne podejście fiskusa nie jest prawidłowe również z tego powodu, że górny pułap zwolnienia przysługującego firmie, działającej w SSE i tak jest znany. Limit ten wyznaczają kwota kosztów kwalifikowanych oraz intensywność pomocy publicznej.

– Przyjęcie, że dochody z overnightów są zwolnione, i tak nie spowodowałoby osiągnięcia szczególnych korzyści przez firmy strefowe. Co najwyżej jeśli dany podmiot uznałby odsetki za zwolnione, to nieco szybciej wykorzysta przysługujący mu i tak górny pułap zwolnienia – wyjaśnia ekspert.

Niekorzystne dla firm stanowisko fiskusa jest jednak podtrzymane przez sądy administracyjne (np. wyrok NSA z 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2039/09).

Jak mówi Tomasz Jankowski, menedżer w kancelarii PT Paczuski, wydaje się to zamykać podatnikom prowadzącym działalność w SSE drogę do uzyskania pozytywnej interpretacji indywidualnej.

Jednak w jego ocenie istnieją argumenty wspierające tezy prezentowane przez podatników, do których bezpośrednio nie odniosły się składy orzekające. Chodzi m.in. o to, że środki pochodzące z działalności objętej zwolnieniem lokowane są w momencie, w którym nie mogą być wykorzystane w inny sposób na cele prowadzonej działalności. Nie można zatem wykluczyć, że w przyszłości może nastąpić zmiana linii orzeczniczej oraz praktyki fiskusa.

14 liczba specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

370 tyle podmiotów korzystało ze zwolnienia od podatku w strefach ekonomicznych w 2009 r.