Materiały i towary odpisywane bezpośrednio w koszty trzeba spisać na dzień bilansowy, a następnie wycenić. O tę wartość trzeba skorygować koszty.
Materiały i towary mogą być odpisywane jednorazowo w koszty na dzień zakupu. Jeżeli kierownik jednostki (np. zarząd) przyjmie takie zasady, to nie później niż na dzień bilansowy konieczne jest ustalenie stanu takich składników aktywów, wycena, a następnie korekta kosztów o wartość tego stanu.
Justyna Kondracka, biegły rewident, menedżer w Mazars wyjaśnia, że w praktyce polega to na przeprowadzeniu spisu wszystkich materiałów i towarów znajdujących się na terenie jednostki na dany dzień bilansowy oraz dokonanie wyceny tego zapasu na ten moment.