Jeśli podatnik chce skorzystać z ulgi meldunkowej przy zbyciu mieszkania, musi spełnić warunki pozwalające na niezapłacenie PIT od tej transakcji.
PROBLEM
15 października 2005 r. umową przedwstępną sprzedaży podatnik nabył lokal mieszkaniowy, finansowany w pełni kredytem bankowym zaciągniętym 11 lipca 2007 r. Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości została zastąpiona umową przedwstępną ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży oraz umową przedwstępną sprzedaży udziału w nieruchomości w formie aktu notarialnego 25 października 2007 r. Ostateczny akt notarialny, będący umową o ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, został podpisany przez podatnika 14 listopada 2008 r. 9 marca 2010 r. podatnik zameldował się na pobyt stały w tym lokalu. Do 10 marca 2011 r. podatnik zamierza być nieprzerwanie zameldowany w tym lokalu, który zamierza sprzedać po upływie 12-miesięcznego okresu zameldowania, tj. nie wcześniej niż 10 marca 2011 r. Czy podatnik może skorzystać z ulgi meldunkowej?
ODPOWIEDŹ IZBY
Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości ani umowa przedwstępna ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, nawet jeśli sporządzona została w formie aktu notarialnego, nie powodują przeniesienia prawa własności nieruchomości. W konsekwencji nabycie przedmiotowego lokalu nastąpiło z chwilą podpisania ostatecznego aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, a więc 14 listopada 2008 r.
Do opodatkowania przychodu zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.
Podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Podatek ten płatny jest w terminie złożenia zeznania, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw a kosztami.
Ustawodawca przewidział w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość zwolnienia przychodu osiągniętego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Stosownie do zapisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na 31 grudnia 2008 r. wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:
a. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
b. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
c. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
d. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie
- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
Skorzystanie z tego zwolnienia uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków: zameldowania na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz terminowego złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia. Osiągnięty przez podatnika przychód z odpłatnego zbycia w roku 2011 lokalu mieszkalnego będzie stanowić źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ sprzedaż nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lokalu mieszkalnego. Podatnik jest jednak uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania uzyskanego w 2011 r. przychodu w ramach tzw. ulgi meldunkowej, jednak w przypadku gdy spełnione zostaną warunki określone w ustawie o PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 stycznia 2011 r. (nr IPPB4/415-863/10-2/LS).