Podatnicy w rozliczeniu za 2010 rok mogą skorzystać z ulg. Jakie są to odliczenia przypomina Izba Skarbowa we Wrocławiu.
Część z ulg odliczana jest w zeznaniu rocznym od dochodu, a część od podatku.

Odliczenia od dochodu

● składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, naliczone od dochodu podlegającego opodatkowaniu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
● składki zapłacone w roku ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
● dokonane w roku zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
● wydatki na cele rehabilitacyjne, które są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych lub tych, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny – ulga rehabilitacyjna,
● darowizny (z wyjątkiem darowizn na rzecz osób fizycznych) przeznaczone na cele kultu religijnego, pożytku publicznego, krwiodawstwa,
● spłata odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi w latach 2002 – 2006 na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej, nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r. – ulga odsetkowa,
● wydatki z tytułu użytkowania internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, udokumentowane fakturą (maksymalnie do 760 zł) – ulga internetowa,
● wydatki na nabycie nowych technologii poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odliczenia od podatku

● składki na ubezpieczenie zdrowotne, naliczone od dochodu podlegającego opodatkowaniu,
● składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim UE, w innym państwie należącym do EOG lub w Szwajcarii,
● wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe, która zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarła umowę aktywizacyjną przed 1 stycznia 2007 r. z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym (nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r.) – ulga na nianie,
● odliczenie za cały rok kwoty 1112,04 zł na każde wychowywane w roku podatkowym dziecko – ulga prorodzinna,
● różnica pomiędzy podatkiem obliczonym według metody odliczenia podatku zapłaconego za granicą a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją – ulga abolicyjna
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).