Termin przedawnienia podatku od darowizny zależy od formy, w jakiej dokonywana jest darowizna.
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. W takim przypadku notariusz jest płatnikiem, a zobowiązanie przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Jeśli umowa darowizny zostanie zawarta bez formy notarialnej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Podatnicy są wówczas zobowiązani złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zobowiązanie nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku darowizny nie- zgłoszonej do opodatkowania obowiązek podatkowy istnieje także po upływie terminu przedawnienia, jeśli osoba powołała się przed organem podatkowym na fakt otrzymania darowizny. W takiej sytuacji organ ma prawo wydać decyzję o ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego do czasu upływu terminu przedawnienia wskazanego w art. 68 par. 2 Ordynacji podatkowej, tj. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.