Bieg terminu przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany.
Po upływie okresu przedawnienia organy podatkowe nie mogą już kwestionować naszych rozliczeń. Zobowiązanie podatkowe przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Istnieje jednak wiele sytuacji, w których bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony lub zostaje przerwany, czyli biegnie od nowa. Z częścią z nich zwykły podatnik raczej się nie zetknie, najważniejsze są trzy sytuacje.
Bieg przedawnienia zostanie przerwany z chwilą zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po takim działaniu organy podatkowe mają kolejne pięć lat na prowadzenie postępowania i wyegzekwowanie zaległego podatku. Co ważne, zastosowanie środka egzekucyjnego musi być zgodne z prawem.
Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega wstrzymaniu, jeżeli zostanie wszczęte postępowanie karne skarbowe w sprawie dotyczącej niewykonania zobowiązania podatkowego. Podobnie termin przedawnienia zawiesza wniesienie sprawy do sądu administracyjnego.
Natomiast w sytuacji kiedy organ ustanowi na naszym majątku hipotekę przymusową lub zastaw przymusowy, z majątku objętego takim zabezpieczeniem może egzekwować zaległe podatki niezależnie od terminu przedawnienia.
Podstawa prawna
Art. 68 – 71 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).