Na początku roku podatniczka kupiła mieszkanie, ale nie złożyła informacji o nieruchomościach.

– Czy powinnam złożyć informację, mimo że minął termin na jej złożenie – pyta pani Danuta z Kutna.

Obowiązki podatkowe właścicieli nieruchomości zostały określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy osoby fizyczne mają obowiązek składania właściwemu organowi podatkowemu informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na właściwym formularzu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku wyjaśnia, że informację należy też złożyć w przypadku zaistnienia w trakcie roku zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

– Informacja podatkowa zawiera dane, które stanowią podstawę do wymierzenia w drodze decyzji podatku przez organ podatkowy – mówi ekspert.

Zauważa też, że brak złożonej informacji nie uniemożliwia wydania decyzji, lecz w tym przypadku organ podatkowy może mieć trudności z prawidłowym ustaleniem danych niezbędnych do opodatkowania. W związku z tym – jak tłumaczy Rafał Dowgier – w razie braku informacji organ podatkowy ma prawo wezwać podatnika do jej złożenia (w ramach tzw. czynności sprawdzających).

Ekspert przestrzega, że niezłożenie informacji podatkowej w ogóle lub po terminie może wiązać się z odpowiedzialnością przewidzianą w art. 54 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem przestępstwo lub wykroczenie karno-skarbowe popełnia osoba, która uchylając się od opodatkowania, nie ujawni właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie.

– Pod pojęciem „deklaracja” należy rozumieć także informację o nieruchomościach – stwierdza nasz rozmówca. W efekcie podatnik powinien złożyć informację nawet po terminie, gdyż w ten sposób może uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.

14 dni tyle czasu, licząc od nabycia nieruchomości, mają osoby fizyczne na złożenie informacji o nieruchomościach