Wielu podatników ma trudności z określeniem momentu zakończenia budowy, o którym mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Jak przyznaje dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, ustawa nie wskazuje, co należy rozumieć przez zakończenie budowy. Pomocne są tu rozstrzygnięcia sądów administracyjnych.

Prawo do użytkowania

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie wiążą zakończenia budowy z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku. Jak wskazał WSA w Gdańsku (wyrok z 13 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 10/10), obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości jest związany z rozpoczęciem faktycznego użytkowania budynku lub jego części przed jego ostatecznym wykończeniem, a w takim przypadku obowiązek podatkowy powstanie bez względu na to, czy zostaną spełnione przesłanki przewidziane w przepisach prawa budowlanego, czy nie. Jak wyjaśnia Rafał Dowgier, z art. 54 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) wynika, że do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po uprzednim zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy.

– Złożenie takiego zawiadomienia wymaga dołączenia dokumentów, o których mowa w art. 57 prawa budowlanego – stwierdza ekspert.

Dodaje, że chodzi np. o oryginał dziennika budowy czy oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

– W praktyce potwierdzeniem zakończenia budowy będzie złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i data z tego zawiadomienia – uważa Rafał Dowgier.

W jego opinii dla powstania obowiązku podatkowego nie będą miały znaczenia ani upływ terminu na zgłoszenie przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu od zgłoszenia, ani data wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu, gdy takie pozwolenie jest wymagane.

WSA w Łodzi (wyrok z 11 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Łd 337/08) przyznał, że rozpoczęcie użytkowania budynku jeszcze niewykończonego powoduje konieczność zapłacenia podatku od początku następnego roku, ustalanego od całego budynku.

– Obowiązek ten dotyczy również części, która nie została wykończona czy przekazana do użytkowania – orzekł WSA w Łodzi.

Dodał również, że nie zmienia tego to, że właściciel np. ma zamiar zajmować przez kilka następnych lat wyłącznie parter z powodu niewykończenia reszty budynku. Piętra nieużytkowane też podlegają opodatkowaniu.

Obowiązek od nowego roku

Jak wskazuje WSA w Szczecinie (wyrok z 10 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 800/09), w przypadku m.in. nowo wybudowanych budynków obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Ważne!

Potwierdzeniem zakończenia budowy będzie złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i data z tego zawiadomienia