Zapadł pierwszy wyrok WSA w Warszawie po uchwale NSA dotyczącej opodatkowania VAT ubezpieczenia leasingu. Wyrok jest niekorzystny dla firm.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok dotyczący opodatkowania ubezpieczenia leasingu.
Sąd był związany wcześniejszą uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FPS 3/10), który orzekł, że w świetle art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stanie prawnym obowiązującym w 2006 r. podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
W efekcie WSA w Warszawie wydał wyrok zgodny z uchwałą. Sąd nie znalazł podstaw do skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o co wnosili pełnomocnicy skarżącej spółki. Nie znalazł również podstaw do uznania, że art. 29 ust. 1 ustawy o VAT narusza zasadę neutralności VAT, o której mowa w dyrektywie 112.
Przypomnijmy, że NSA w przywołanej uchwale potwierdził stanowisko prezentowane w większości wyroków WSA, że w przypadku umowy leasingu mamy do czynienia z jedną usługą.
W efekcie do podstawy opodatkowania należy zaliczyć również koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu i zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej (leasingu), a więc stawkę 22 proc. (obecnie obowiązuje stawka 23 proc.).
Wyrok WSA w Warszawie oznacza, że podatnicy powinni spodziewać się kolejnych wyroków zgodnych z uchwałą NSA. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT III SA/Wa 2878/10