Dla celów VAT umowa leasingu może być kwalifikowana przez przedsiębiorcę jako dostawa towarów albo świadczenie usług.
Podatnik podpisał umowę leasingu. Nie wie jednak, jak ją traktować dla potrzeb podatku od towarów i usług.
– Czy umowa leasingu będzie zawsze stanowiła świadczenie usług – pyta pani Monika z Warszawy.
Kryterium rozgraniczającym jest rodzaj umowy leasingu. Agnieszka Morska, doradca podatkowy, współpracownik Sendero Tax & Legal, wyjaśnia, że leasing operacyjny (w którym odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje finansujący) traktowany jest jak świadczenie usługi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (według stawki 23 proc.) podlegają wówczas raty leasingowe, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Natomiast w przypadku leasingu finansowego (w którym odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający) zasady opodatkowania VAT nie są już tak jednoznaczne.
– Wydanie towarów na podstawie umowy leasingu finansowego po spełnieniu określonych warunków może być uznane za dostawę towarów – wyjaśnia Agnieszka Morska.
Dodaje, że z dostawą towarów będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy: umowa leasingu przewiduje, że odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający, umowa leasingu została zawarta na czas określony, umowa leasingu przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione na korzystającego.
– W konsekwencji nie każda umowa, która dla celów podatku dochodowego jest traktowana jako leasing finansowy, będzie dostawą towarów dla celów podatku od towarów i usług – tłumaczy Agnieszka Morska.
Według naszej rozmówczyni, jeżeli wydanie towaru na podstawie umowy leasingu stanowi dostawę towarów, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez finansującego, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania przedmiotu leasingu. Oznacza to, że finansujący wystawia jedną fakturę VAT, która obejmuje całość świadczenia należnego od korzystającego (czyli sumę rat kapitałowych i odsetkowych), a zastosowanie powinna znaleźć stawka VAT właściwa dla przedmiotu leasingu (w niektórych przypadkach również stawka obniżona lub zwolnienie).
W praktyce wątpliwości w zakresie kwalifikacji dla celów VAT powstają w przypadku umów leasingu zawierających opcję wykupu. Wydaje się – jak wskazuje Agnieszka Morska – że opcja wykupu nie powinna być uznawana za normalne zdarzenie przewidziane umową, które powoduje przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na korzystającego. Przejście prawa własności przedmiotu leasingu na korzystającego (na podstawie opcji wykupu) jest zatem zdarzeniem niepewnym i nie można z góry zakładać, że wystąpi. Odmienne stanowiska zajmują jednak organy podatkowe, np. w interpretacji z 16 stycznia 2009 r. (nr. IPPP1/443-2042/08-2/AP) Izba Skarbowa w Warszawie uznała umowę leasingu finansowego, która zawierała jedynie opcję wykupu przedmiotu leasingu, za dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT.
Ważne!
Wskazanie w umowie leasingu jedynie na opcję wykupu nie stanowi – w praktyce organów podatkowych – przeszkody dla uznania umowy leasingu za dostawę towarów dla celów VAT