Podatniczka kupiła całe AGD do domu w internecie. Okazało się, że praktycznie każda rzecz ma jakąś wadę. Firma, która sprzedała towar, zobowiązała się wypłacić podatniczce odszkodowanie.

– Czy otrzymane odszkodowanie trzeba opodatkować – pyta pani Anita z Wrocławia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Ustawodawca przewiduje od tego zwolnienia wiele wyjątków.

– Zwykle sprzedaż wadliwej rzeczy nie powoduje roszczenia o odszkodowanie u kupującego. Kupujący może jednak żądać od nabywcy obniżenia ceny, usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (zob. uchwała SN z 5 lutego 2004 r., sygn. akt III CZP 96/03) – wyjaśnia Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama.

Ekspert dodaje, że przypuszczalnie wypłacone odszkodowanie jest umowne i nie wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

– Zatem takie odszkodowanie powinno być opodatkowane – stwierdza Paweł Małecki.

Według naszego rozmówcy zwolnione z podatku dochodowego są również odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ale to zwolnienie nie ma zastosowania w opisanym przypadku.

Ważne!

Odszkodowanie będzie opodatkowane, gdy otrzymano je w związku z nabywanym majątkiem stanowiącym składniki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą