Sklep, w którym kupujemy towary, wprowadził program lojalnościowy. Po osiągnięciu pewnego pułapu obrotu otrzymaliśmy wyemitowane przez sprzedawcę bony na zakup dowolnych towarów.

– Jak należy ująć takie bony w księgach rachunkowych – pyta pani Zofia z Wrocławia.

Zgodnie z art. 28 pkt. 2 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn zm.) cena nabycia, po której wycenia się towary, to cena zakupu aktywów obejmująca cenę należną sprzedającemu skorygowana m.in. o rabaty i opusty.

Według Piotra Bejgera, starszego menedżera w dziale audytu PwC, program lojalnościowy można zaliczyć do takich rabatów i opustów. Jednak aby możliwe było jego ujęcie, należy rozwiązać dwie kwestie – ile bonów otrzyma spółka po rozliczeniu okresu premiowanego tymi bonami oraz jaka będzie wartość godziwa tych bonów.

Odpowiedź na pierwsze pytanie będzie się sprowadzała często do szacunku obrotów z danym dostawcą, ewentualnie do innych wyliczeń wynikających z programu lojalnościowego, np. zakupów określonych asortymentów, które mogą być dodatkowo premiowane. Ekspert wyjaśnia, że wartość godziwa bonów może być równa ich wartości nominalnej. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których trzeba będzie ją skorygować (np. jak program premiowy nakłada na nas ograniczenia – dotyczą wybranego asortymentu sprzedawanego z nierynkową marżą albo mogą być realizowane poza sezonem itp.). Po ustaleniu, jakiej wartości rabatu spółka się spodziewa, powinna wyceniać odpowiednio niżej zakupione towary i w rachunku wyników ujmować odpowiednio niższą wartość sprzedanych towarów, pomniejszając z drugiej strony rozrachunki z tym dostawcą.

– Na dzień bilansowy poprawność szacunków należy zweryfikować, korygując plany do faktycznie zrealizowanych wartości – podkreśla Piotr Bejger.

Dodaje również, że alternatywnie można to zrobić dopiero na koniec roku, korygując odpowiednio wycenę towarów i wartość sprzedanych towarów oraz saldo rozrachunków z danym dostawcą.

Ważne!

Rozliczenie programów lojalnościowych bardziej szczegółowo niż ustawa o rachunkowości regulują międzynarodowe standardy rachunkowości, w szczególności od strony udzielającej rabatów – MSR 18 oraz jego interpretacja w tym zakresie – IFRIC 13 – Programy lojalnościowe dla klientów