Podatnik zapomniał złożyć VAT-7. Chciałby to teraz zrobić.

– Czy mogę poprosić naczelnika urzędu skarbowego o przywrócenie terminu na złożenie deklaracji VAT-7 – pyta pan Michał z Łodzi.

Niestety, złożenie wniosku o przywrócenie terminu na złożenie deklaracji nie jest możliwe. Wojciech Krok, doradca podatkowy w kancelarii Parulski & Wspólnicy, wyjaśnia, że polskie przepisy dopuszczają przywrócenie tylko terminów procesowych, czyli takich, które dotyczą dochodzenia istniejących już praw.

– W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że dotyczy to terminów na składanie odwołań, zażaleń, skarg – wymienia Wojciech Krok.

Natomiast termin na złożenie deklaracji jest terminem prawa materialnego, określającym powstanie lub ustanie pewnych praw i obowiązków i jako taki nie podlega przywróceniu. Takie stanowisko jest również ugruntowane w orzecznictwie sądów administracyjnych i w doktrynie prawa podatkowego.

Wojciech Krok dodaje, że podatnik, który takiej deklaracji nie złożył w terminie, może (a nawet powinien) złożyć ją później. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem ewentualnych sankcji karnych skarbowych do takiej spóźnionej deklaracji warto dołączyć tzw. czynny żal, czyli pismo wyjaśniające zaistniałą sytuację, podpisane przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie i złożenie deklaracji. Zgodnie z art. 16 kodeksu karnego skarbowego złożenie takiego pisma wyłącza karalność czynów wobec osób odpowiedzialnych za niedopełnienie obowiązków podatkowych.

Warunkiem skuteczności czynnego żalu jest jego złożenie przed powzięciem przez organ podatkowy udokumentowanej wiadomości o zaistniałym uchybieniu.