Nie później niż 15 grudnia roku podatkowego minister pracy prowadzi w formie elektronicznej i zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na 30 listopada roku podatkowego.

Wczoraj wykaz taki ukazał się na stronie Ministerstwa Pracy (www.mpips.gov.pl).

W wykazie tym nieuwzględniane są organizację pożytku publicznego, które nie przekazały ministrowi w wymaganym terminie sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe, lub w stosunku do których wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

Do 31 grudnia roku podatkowego organizacja pożytku publicznego może ministrowi pracy złożyć pisemne zastrzeżenia co do poprawności danych zawartych w takim wykazie. Z tej listy podatnicy w rozliczeniu za 2010 rok mogą wybrać jedną, w celu przekazania jej 1 proc. swojego podatku.

Obwieszczenie zawiera nazwy i numery KRS organizacji pożytku publicznego posiadających właściwy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym na 30 listopada 2010 r.