Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo do złożenia zeznania podatkowego na wniosek podatnika, przekaże na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z odpowiedniego wykazu, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego:

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia albo

2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego

– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Zatem w rozliczeniu za 2010 rok ostatnim dniem, w którym będzie można złożyć korektę deklaracji ze wskazaniem wpłaty jednoprocentowej dla organizacji pożytku publicznego, będzie 30 maja 2011 r. Według zasad obowiązujących do końca 2010 r. byłby to 30 czerwca 2011 r.

Warto dodać, że za wniosek będzie uważać się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania jednej organizacji pożytku publicznego przez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego.

W rozliczeniu za 2009 rok podatnicy dodatkowo musieli w zeznaniu wpisywać nazwę organizacji, której chcieli przekazać 1 proc. PIT.

357,1 mln zł otrzymały organizacje pożytku publicznego z tytułu 1 proc. podatku z zeznań rocznych PIT za 2009 rok