Rząd zaakceptował projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Nowe regulacje mają ograniczyć biurokrację oraz zmniejszyć koszty prowadzenia działalności. Najważniejszą zmianą jest uchylenie przepisów nakładających obowiązek przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru, Regon i NIP, w sytuacji gdy odpowiednie numery znalazły się w składanym wniosku. W innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie. Dodatkowo w przepisach nakładających na obywatela obowiązek przedkładania zaświadczeń o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do ZUS umożliwiono składanie oświadczeń. W sytuacjach podejrzenia oświadczenia nieprawdy organ będzie mógł uzyskać informacje od urzędu skarbowego lub ZUS. Organy podatkowe, z kolei będą musiały udzielić informacji niezbędnej do weryfikacji danych. Podatnicy VAT, aby rozliczyć kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w ramach procedury uproszczonej, będą mogli przedstawić zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu z podatkami oraz oświadczenie o byciu podatnikiem czynnym.

Projekt zakłada również, że jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną odpowie całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością. Zniesione mają być ograniczenia stosowania tak zwanego leasingu konsumenckiego, czyli leasingu skierowanego do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać 1 października 2011 roku.