Ordynacja podatkowa określa zasady i warunki, na jakich przyznawane są ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Wśród nich zostało wymienione odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej.

– Również odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę jest ulgą w spłacie zobowiązań podatkowych – podkreśla Jakub Rychlik, doradca podatkowy.

Jej istotą jest przesunięcie w czasie pierwotnego terminu płatności podatku. Trzeba pamiętać, że zaległość podatkowa to podatek niezapłacony w terminie płatności. Z tytułu rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej naliczana jest opłata prolongacyjna, jeżeli niezapłacone podatki stanowiły należność budżetu państwa.

– Organy podatkowe wydają zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości na podstawie własnych dokumentacji oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych – dodaje Jakub Rychlik.

Gdy zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik wnioskujący o wydanie zaświadczenia nie ma zaległości podatkowych. W takim przypadku w wydanym zaświadczeniu zaległości te nie zostaną ujawnione. Przez pokazanie stanu zaległości zaświadczenie obrazuje również wiarygodność ekonomiczną podatnika.

– Z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego podatnik, który ma rozłożoną zaległość podatkową na raty, jest wiarygodnym kontrahentem – tłumaczy Jakub Rychlik.

Jednak organy podatkowe są bardzo ostrożne w przyznawaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych zwłaszcza dla przedsiębiorców. Badają aktualną sytuację finansową podatnika, jak również oczekują zabezpieczenia majątkowego rozłożonych na raty zaległości.