Skończy się koszmar podatników z występowaniem o zaświadczenia do urzędu skarbowego. Wszędzie tam, gdzie jest potrzebne zaświadczenie, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie. Takie zmiany wynikają bowiem z projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który trafił właśnie do Sejmu.

Najważniejszą zmianą, którą ten projekt przewiduje, jest uchylenie przepisów nakładających obowiązek przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu REGON i NIP, w sytuacji gdy odpowiednie numery znalazły się w składanym wniosku. W innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Dodatkowo w przepisach nakładających na obywatela obowiązek przedkładania zaświadczeń o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do ZUS umożliwiono składanie oświadczeń. W sytuacjach podejrzenia oświadczenia nieprawdy organ będzie mógł uzyskać informacje od urzędu skarbowego lub ZUS. Organy podatkowe z kolei będą musiały udzielić informacji niezbędnej do weryfikacji danych. Podatnicy VAT, aby rozliczyć kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w ramach procedury uproszczonej, będą mogli przedstawić zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu z podatkami oraz oświadczenie o byciu podatnikiem czynnym.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać 1 lipca 2011 r. Eksperci chwalą projektowane rozwiązania. Ich zdaniem takie regulacje pozwolą przede wszystkim zwiększyć zaufanie urzędników do obywateli.

Ułatwienia są potrzebne

Zaświadczenie o wysokości osiąganych dochodów należy rozumieć jako urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego. Łukasz Dulian, prawnik z Kancelarii Radców Prawnych Kurek, Kościółek, Wójcik, zwraca uwagę, że zaświadczenie jest więc dokumentem urzędowym, któremu przysługuje domniemanie prawdziwości zawartych w nim danych.

– Przymiotu takiego nie będzie miało oświadczenie podatnika w zakresie osiąganych dochodów, niemniej projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, nowelizujący m.in. Ordynację podatkową, wprowadza prawo składania oświadczeń w miejsce obecnego obowiązku przedstawiania zaświadczeń – zauważa Łukasz Dulian.

Zdaniem eksperta wprowadzenie oświadczeń będzie wyrazem zaufania organów administracji do obywateli i przedsiębiorców. Pozwoli na osiągnięcie tych samych skutków dowodowych co w przypadku zaświadczeń, redukując jednocześnie czas obywateli potrzebny na ich uzyskanie oraz czas pracodawców niezbędny do ich wystawiania.

Podobnego zdania jest Wojciech Piotrowski, doradca podatkowy w KPMG, który stwierdza w rozmowie z nami, że rezygnacja z formuły zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe i zastąpienie jej prostszą i szybszą formułą oświadczeń podatnika to krok we właściwym kierunku.

– Można go traktować jako przejaw zwiększenia zaufania państwa do podatnika, który postulowany jest od wielu lat i który dobrze służy relacji organ podatkowy – podatnik – mówi Wojciech Piotrowski.

Jednocześnie dodaje, że honorowanie przez administrację podatkową oświadczeń ma szczególne znaczenie w odniesieniu do tych danych i informacji, których pierwotnie dostarczył sam podatnik, np. w procesie składania zeznań i deklaracji podatkowych, lub które pochodzą z urządzeń ewidencyjnych prowadzonych przez podatnika.

– Należy przy tym pamiętać, że oświadczenie jest dokumentem, który musi mieć walor rzetelności i niewadliwości – przypomina nasz rozmówca z KPMG.