W sprawozdaniu finansowym za 2010 rok spółki będą wykazywać dane za dwa okresy sprawozdawcze – 2010 i 2009 rok. Problem może jednak powstać, gdy spółka będzie tworzyła sprawozdanie po raz pierwszy.

Piotr Bejger, starszy menedżer w dziale audytu PwC, wyjaśnia, że obowiązek prezentacji w sprawozdaniu danych za bieżący i poprzedni rok obrotowy wynika z art. 46 – 48b ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Dotyczy on bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale oraz not objaśniających. Ekspert podkreśla, że jeżeli w danym roku obrotowym nastąpiło połączenie z inną jednostką gospodarczą, to dane porównawcze zależą od metody połączenia. Gdy połączenie rozliczono metodą nabycia, dane porównawcze będą pochodzić od jednostki przejmującej. Z kolei gdy połączenie rozliczono metodą łączenia udziałów, należy wziąć pod uwagę dane obydwu jednostek łączących się zaprezentowane w taki sposób, jakby połączenie nastąpiło na początku roku poprzedzającego połączenie.

– W sytuacji gdy spółka tworzy sprawozdanie po raz pierwszy, gdyż wcześniej nie istniała, takich danych nie ma – więc ich nie prezentuje – wyjaśnia Piotr Bejger.

Dodaje, że warto w takim przypadku uzasadnić to we wprowadzeniu do raportu finansowego. Prezentację takich danych należy rozważyć, gdy spółka istniała wcześniej, ale nie była zobowiązana do stosowania ustawy o rachunkowości (np. spółka partnerska o niskich obrotach).