Matka lub ojciec, którzy samotnie wychowują dziecko albo dzieci, mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia. W zeznaniu rocznym PIT muszą zaznaczyć, że wybierają sposób rozliczeń przewidziany dla samotnych rodziców.
Ustawodawca podatkowy dostrzega trud samotnego wychowania dzieci. Przewidział specjalny, preferencyjny sposób rozliczenia podatkowego dla rodziców, którzy samotnie zajmują się swoimi pociechami.
Preferencja przewidziana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala samotnym rodzicom zaoszczędzić na podatkach.

Preferencje podatkowe

Przepisy ustawy o PIT przewidują, że od osób o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce (w Polsce trzeba rozliczać się ze wszystkich światowych dochodów), samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci:
● małoletnie,
● bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
● do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali PIT lub dla kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej,
podatek może być określony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Trzeba jednak wiedzieć, że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób rozlicza podatek samotny rodzic.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy kawaler będzie uznany za samotnego rodzica
- Czy konkubinat pozbawia preferencyjnego rozliczenia PIT
- Czy alimenty na dziecko wpływają na rozliczenie samotnego rodzica