Jest to możliwe m.in.: jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:

● łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób,

● łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7,5 mln euro,

● łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15 mln euro.

Dorota Stangreciak-Karpierz, prawnik w Auxilium, wyjaśnia, że wielkości podane w euro przelicza się na złote według średnich kursów NBP obowiązujących na poszczególne dni bilansowe. Jeżeli za rok obrotowy przyjęty jest rok kalendarzowy, to przy sporządzaniu sprawozdania za 2010 rok musi skorzystać z kursu z 31 grudnia zarówno w 2009 r. (4,1082 zł/euro), jak i w 2010 r.

Jak twierdzi Dorota Stangreciak-Karpierz, istnieje również możliwość nie tworzenia sprawozdań skonsolidowanych, gdy jednostki można wyłączyć z konsolidacji. Jest tak przykładowo, jeżeli wyłączenie danych tych jednostek nie wpłynie na rzetelne przedstawienie sytuacji podmiotu dominującego.